Många byggnadsplaner ska tas fram

Många byggnadsplaner ska tas fram

På kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU i början av oktober, behandlades många av kommunens byggplaner. Det handlade bland annat om Tappsund, Sanduddens skola, Brygga och Skå Edeby.

– En planläggning för ett område i Tappsund, närmare bestämt mitt emot Gustavalund ska inledas. Här är det tänkt att både lägenheter och radhus ska kunna byggas. Men det planprogram som planenheten fått i uppdrag att ta fram är för ett större område längs Bryggavägen.

– Vi ska utreda både kommunala och privata fastigheter. Det är två exploatörer som har ansökt om att få bostadsändamål utrett, berättar Emma Embretsen, planchef i kommunen.

Annons

Man ska även titta på placering av en förskola och även möjligheterna till en strandpromenad till Jungfrusund.

– Det är en fortsättning på den strandpromenad som tidigare planlagts och det vi tittar på är hur man kan ansluta till den på ett bra sätt, förklarar Emma Emretsen.

Det har nämnts att man även ska se över möjligheterna att bygga en ny skola i Bryggaområdet, men framtagning av ett planuppdrag för detta kommer lite senare.

2016 beslutades att Sanduddens skola skulle byggas ut. Nu är man framme vid ett så kallat samråd vilket innebär att kommunen skickar ut planförslaget till myndigheter, sakägare och andra berörda parter som skriftligen får lämna synpunkter till kommunen.

– Under hösten kommer vi att gå ut med ett samråd och tidsplanen är att vi ska ha en plan klar för antagande till sommaren, säger Emma Embretsen.

Ett annat område som ska planläggas är Skå Edeby. Här rör det sig om 180 bostäder i form av villor, kedjehus och radhus. Men det här ligger lite längre fram i tiden, i första skedet utreds förutsättningarna och målen med området.

– Vi ska utreda om området är lämpligt för bostadsbebyggelse. I samband med det vill vi också se hur den vägdragning som finns föreslagen i översiktsplanen, ska ansluta till de nya bostadsområdena.

Planarbetet för Träkvista torg har pågått en längre tid och en detaljplan har varit ute på samråd. Många synpunkter har kommit in.

– Vi har sammanställt synpunkterna och vi jobbar på en omarbetning av detaljplanen. Tidsplanen var att vi skulle kunna gå ut på granskning nu till hösten, men det kommer vi inte att hinna utan detta blir nästa år. Då är det samma sak som ett samråd, vi kommer att visa vilka ändringar vi har gjort och man får komma in med synpunkter igen, säger Emma Embretsen som hoppas på att man har kunnat arbeta in alla synpunkter och fått fram en bra lösning.

– Vi gör ett ganska stort omtag, sedan kan det komma in andra saker som styr och andra viljor. En planprocess kan ta lite olika lång tid och omfatta flera granskningar och samråd. Men det är min stora förhoppning att vi ska få till en bra lösning inför kommande granskning.

Vad är det då som man har ändrat utifrån de inkomna synpunkterna?

– Det är flera saker, bland annat höjder på byggnaderna och placeringar som vi ser över. Men vi har inte ett färdigt förslag än. Vi har fått in väldigt mycket synpunkter och dessa försöker vi nu att ta hänsyn till, säger Emma Embretsen.

Om det inte blir ett ytterligare samråd efter att det nya förslaget presenterats och planförslaget inte ändrats väsentligt, är det dags för ett antagande. Det är då kommunfullmäktige som ska anta detaljplanen. Kommunfullmäktiges beslut kan dock överklagas, men det är bara de som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts, som får överklaga. Överklagan ska ske inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Bilden visar ett förslag från en exploatören i en ansökan om bebyggelse vid Bryggavägen. Vilken utformning av bebyggelsen som är lämplig kommer att studeras under planprocessen.   Illustration: Reierstam arkitektur

EWA LINNROS

Läs också