96 procent ger gott betyg

96 procent ger gott betyg

En frivillig och anonym enkät till gode män, förvaltare och huvudmän (de som får hjälp av en god man eller förvaltare) i Ekerö kommun, visar på flera positiva omdömen.

– Överförmyndaren är en myndighet som strävar efter rättssäkerhet för de huvudmän som får hjälp av en god man eller förvaltare och därför inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Myndigheten strävar efter att ge korrekt information med ett trevligt och professionellt bemötande. Detta innebär även att alla inte alltid är nöjda med den information vi har att ge, berättar Marianne Ekblom, kommunens överförmyndare.

Man har därför valt att framför-allt fokusera på hur huvudmän och ställföreträdare ser på uppdragen och kontakterna med myndigheten.

Svarsfrekvensen på enkäten var  59 procent av ställföreträdarna och 33 procent av huvudmännen. 45 procent av huvudmännen kan enligt läkarutlåtanden inte yttra sig över ställföreträdarskapet, i vissa fall kan därför inget svar förväntas inkomma i undersökningen och i vissa fall har anhöriga svarat i huvudmannens ställe.

– Myndigheten kan konstatera att 81 procent av alla huvudmän har en god kontakt med sina ställföreträdare. Bland ställföreträdarna var 98 procent införstådda med vilka regler som finns för uppdraget de har. För myndighetens del är det positivt att se att 96 procent av ställföreträdarna anser att de helt eller till stor del blir bra bemötta av Överförmyndarkansliet, säger Marianne Ekblom.

Utifrån undersökning vill nu myndigheten framförallt förbättra informationen till de huvudmän som får hjälp av en god man eller förvaltare.

– Vi kan se att 32 procent av huvudmännen förstod bara delvis eller inte alls vad ställföreträdarna hade för uppdrag. Därför skickas numer alltid ett informationsbrev ut till nya huvudmän som förklarar vilket uppdrag ställföreträdaren har fått, men även vilken uppgift överförmyndaren har. Ställföreträdarna kommer även uppmanas att involvera sina huvudmän mer i de fall huvudmannen kan ta till sig information, förklarar Marianne Ekblom.   

EWA LINNROS

Läs också