Breddningen av Lindö tunnel

Breddningen av Lindö tunnel

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Hur långt i processen är man när det gäller Ekerö centrums utbyggnad?

– Planen för Ekerö centrum har varit ute för samråd mellan 8 november 2017 till och med den 12 januari i år. Man har sammanställt de yttranden man har fått in på det samrådet från boende i området. Nästa steg efter samrådet kallas granskning, men då ska det först passera de förtroendevalda för att ta beslut, innan man går vidare till granskning. Då kommer ytterligare ett förslag som medborgarna kan tycka till om. Men kommunen har inte kommit till den punkten ännu att det ska ställas ut för granskning.

Annons

Hur gick det egentligen med bussdepån i Enlunda?

– Detaljplanen för Enlunda bussdepå vann laga kraft 2016. Sedan dess har man behövt ändra fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni i år. Meddelande har skickats ut om antagandet till alla fastighetsägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under den här detaljplaneprocessen.  Där är man nu, men det är inte många steg kvar. Sedan när allt är klart, då kan SL sälja sin bussdepåtomt vid Ekerö centrum, för att få pengar för att sedan kunna bygga en depå i Enlunda.

När Ekerövägen ska breddas måste väl broar och Lindö tunnel också bli bredare? Hur ska detta gå till och när börjar allt?

– Alla hushåll har i dagarna fått information från Trafikverket, där man beskriver hur de olika stegen för breddningen av Ekerövägen kommer att gå till och tidpunkten för detta. När det gäller breddningen av Lindö tunnel, kommer sprängningsarbete påbörjas i december. Men det är ingenting som kommer att påverka den befintliga tunneln och trafiken där. Den nya delen är ett tunnelrör som kommer att läggas vid sidan av nuvarande tunnel.  Om man kommer från Ekerö och åker mot stan,  kommer  tunnelröret att läggas på vänster sida om befintlig tunnel. Detta är etapp ett och den projekteringen är klar, men det pågår upphandling i nuläget. Den innefattar inte bara breddningen av tunneln utan även en ny cirkulationsplats. Det är Färentunarondellen som ska förbättras och förstoras. Man kommer också att bygga en gångtunnel på den sidan där vi har Färentunavägen som är ett övergångsställe idag, för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten. 

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också