De öppnar sitt hem för andras barn

De öppnar sitt hem för andras barn

Familjen Rådegård på Färingsö är en av de familjer i kommunen som fungerar som familjehem för barn som inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Behovet av fler familjer är dock skriande.

– Det är viktigt att man är en fungerande familj och att alla medlemmar är med på det, inte minst barnen. Det här är något som hela familjen måste göra tillsammans, berättar Alexandra Rådegård, som tillsammans med sin man har arbetat som jourhem via olika olika konsulentstödda familjehemorganisationer under en längre tid.

Sedan årsskiftet är de dock kontrakterade direkt av kommunen och har två barn familjehemsplacerade hos sig och sina två hemmaboende barn. Alexandra berättar att hon är van vid familjehemssituationen sedan sin uppväxt och tycker att det ger stor tillfredställelse att kunna hjälpa barn som på ett eller annat sätt far illa. Hon är också mycket nöjd med det stöd som hon får från Ekerö kommun.

Dimitris Karvelas, familjebehandlare på kommunen, berättar att jour- och familjehemssituationen har förändrats, inte minst sedan den stora gruppen ensamkommande flyktingbarn kom för ett par år sedan.

– Under senaste åren har marknaden luckrats upp och det har kommit in många privata företag som agerar mellanhänder, berättar han.

Ekerö kommun vill nu knyta de jour- och familjehem de arbetar med närmare och slippa mellanhänder. Det både fördyrar och skapar risker i hanteringen, som till exempel att viktig information kan försvinna på vägen. Kvaliteten varierar i det stöd som familjehemmen får från privata företag och enligt Dimitris Karvelas finns det bara vinster att göra för de familjer som arbetar direkt mot kommunerna. Det gäller till exempel möjligheterna till utbildning, handledning och dygnetruntsupport.

– Vi vill att familjerna ska känna sig trygga i sin situation och att vi ska kunna skapa långsiktiga relationer med dem, säger han och menar att när det kommer till ersättningsfrågan så följer även kommunen de rekommendationer som finns och är fria att ersätta för extrakostnader som uppkommer.

– Det är alltid barnet och barnets behov som kommer i första hand, slår han fast.

För ett par veckor sedan arrangerade kommunen en informationsträff för att locka fler familjer att intressera sig för den här typen av uppdrag och ett par familjer dök upp och visade intresse.

– Men behovet är stort. Just nu söker vi till exempel tre kontaktfamiljer och har man möjlighet så är det bara att höra av sig så kan man få helt förbehållslös information. Det är först när man skriver kontrakt som man förbinder sig för något.

LO BÄCKLINDER

Fakta:

Stödfamilj: Enskilt hem som ger avlastning till en annan familj genom att ta emot deras barn i sitt hem.
Jourfamilj: Enskilt hem som tar emot behövande barn för akut placering under kortare tid.
Familjehem: Enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande placering under längre eller kortare tid.

Läs också