Debatt om Ekerö bostäders ägardirektiv

Debatt om Ekerö bostäders ägardirektiv

Planerna på att sälja 49 procent av Ekerö bostäder bordlades nyligen, men bolaget blev återigen ett ämne för diskussion då punkten ”Ändrat ägardirektiv för Ekerö bostäder” togs upp på kommunfullmäktiges sista möte för året.

Mötet den 12 december inleddes med en tyst minut för kommunsekreterare Britt-Marie Hammar, som gått bort efter en tids sjukdom. Många ärenden avhandlades under mötet och så även motioner. Öpartiet hade lagt en motion gällande föreslagen ändring av ägardirektiven för Ekerö bostäder.

Annons

– Anledningen till motionen, är att vi har sett hur kommunen mjölkar Ekerö bostäder på pengar. I motionssvaret står att den i ägardirektivet fastställda utdelningen, som är maximalt vad lagen medger är en väldigt vanlig utdelningsprincip och att den ligger helt i linje med bestämmelserna om affärsmässighet i lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Men fakta visar tvärtom. Den angivna utdelningsprincipen är mycket ovanlig, sa Desirée Björk.

De fakta Öpartiet relaterade till i motionen var bland annat Boverkets statistik för verksamhetsåret 2015 som visar att ”60 procent av de kommunala bostadsbolagen inte betalade någon utdelning till sin kommun. 35 procent lämnade en utdelning med tillåtet belopp. De flesta av dessa bolag betalade mindre utdelning än det maximala beloppet. Fem procent lämnade en utdelning som var större än tillåtet belopp och Ekerö Bostäder var ett av dessa bolag”.

– Det kan nämnas att av 261 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, var det enligt Boverkets senaste statistik enbart sex bolag som delat ut vinst från fastighetsförsäljning. Ekerö är ett av dessa företag, sa Desirée Björk.

Öpartiet anser i sin motion att ett nytt ägardirektiv för värdeöverföring ska utarbetas utifrån de fakta som partiet tagit fram.

Jan Runesten (M), replikerade:

  Man blir lite konfunderad. Visserligen följer vi lagen men ändå gör vi tydligen någonting som är otillåtet och lite fult. Jag förstår inte riktigt hur. Öpartiet försöker här få oss att tro att utdelningsnivån är extremt hög och skulle svälta ut bolaget, men det är precis så det inte är. I själva verket är det en väldigt låg utdelning och den är satt så med flit av lagstiftaren, just därför att man inte ska kunna svälta ut bolag, sa Jan Runesten och tillade:

– Det är inte så att pengarna har försvunnit till Mars eller USA eller att man har köpt glass och bananer för dem. Den primära uppgiften för kommunen är inte att bygga bostäder utan det är att bygga ett samhälle. Då behöver vi kapital för att göra investeringar i skolor, äldrevård och annan kommunal service. Därför yrkar jag enligt kommunstyrelsens förslag, avslag på den här motionen.

Flera ledamöter intog talarstolen och en av dem var Ulric Andersen (S).

– Man bör börja med att fundera över varför vi har ett kommunalägt bostadsbolag och vad är den primära uppgiften? Jo, det är att säkerställa en ansvarsfull bostadsförsörjning och inte att vara en leverantör av ekonomiska avkastningar, sa Ulric Andersen.

Öpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna yrkade på återremiss för ”att ge kommunstyrelsen möjlighet att i ett nytt beslutsunderlag och förslag till beslut korrigera och komplettera lämnade uppgifter i ärendet” samt ”att möjliggöra en samordnad beredning av de två aktuella motionerna rörande frågan om nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget”.

Det blev votering om motionen skulle avslås eller om den skulle återremitteras. Utslaget blev 20 röster för avslag och 18 röster för återremittering, vilket gör att ärendet minoritetsåterremitteras.

EWA LINNROS

Hela debatten hör du här:

http://arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Debatt EB.Mp3

 

Läs också