Domstol upphäver Silviabos bygglov

Domstol upphäver Silviabos bygglov

Silviahemmets bygglov för ”Silviabo” har upphävs efter att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD). Bygglovet är inte förenligt med rådande detaljplan säger domen. Men husen är redan byggda.

I januari 2017 beviljade byggnadsnämnden stiftelsen Silviahemmets bygglov för två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen. Bygglovet överklagades till länsstyrelsen av grannar i området, med påpekan om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen som har noggranna restriktioner för byggnation i området. Länsstyrelsen avslog överklagan, en ny överklagan gick då till Mark- och miljödomstolen (MOD), som upphävde bygglovet. Silviahemmet överklagade denna dom vidare till MOÖD som nu fastslår att MOD:s dom inte ska ändras. Med andra ord upphävs bygglovet.

– Självklart så respekterar vi domen och den tolkning de valt att göra. Den arkitektoniska utformningen är alltid en bedömningssport och vi har uppenbart olika syn på bland annat tidtypisk utformning, säger Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande som var nytillträdd på posten då beslut om bygglov fattades.

Annons

Bygglovsärendet pågick under 2016 och före detta ordförande i byggnadsnämnden Lennart Nilsson, beredde ärendet. Han var emot bygglovet då han ansåg att det inte var förenligt med detaljplanen. Han fick lämna sin ordförandeplats i nämnden vid årsskiftet 2016-17 och i januari gick bygglovet igenom. Lennart Nilsson är övertygad om att bygglovsprocessen var en av orsakerna till att han blev avsatt. Han menade att bygglovet drevs igenom med påtryckningar mot stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden från kommunledningen. Han är glad över domen som nu kommit.

– För min del känns det bra och jag vet att stadsarkitektkontoret också tycker att det känns ganska bra att veta att vi inte var fel ute när vi sa att det här blir besvärligt, här gäller det att göra rätt. Vi gjorde en riktig bedömning från första början, säger Lennart Nilsson.

Annons

Alexander Lind af Hageby (L), är en av dem som överklagat bygglovet. Han är ersättare i byggnadsnämnden, men han överklagade i rollen som sakägare då han är boende i området. Han har därför inte heller deltagit i några beslut kring detta bygglov. Alexander Lind af Hageby gläds också över domen samtidigt som han ser det som en sorglig historia. Detta eftersom byggnaderna är uppförda, kulturmiljöspåren i marken är bortschaktade och att ”Silviahemmets viktiga verksamhet att sprida kunskap om demensvård” har störts.

– Detta var ett bygglov som från början inte skulle godkänts. Det strider uppenbart mot detaljplanen i flera delar som Mark- och miljööverdomstolen också konstaterar. Att det kunde godkännas i kommunen är för mig en gåta. Stadsarkitektkontorets underlag var bra men man drog inte de uppenbara slutsatserna från det. Byggnadsnämnden användes som ett rundningsmärke medan de avgörande besluten togs i andra forum. Så ska det inte vara i en kommun. Jag är därför tillfreds som medborgare att man kan lita på rättssamhället, säger Alexander Lind af Hageby.

Bygglovet har upphävts men de två byggnaderna står redan på plats. MOÖD har endast prövat om bygglov kan ges eller inte.

– Kontoret har haft kontakt med den sökande och vi inväntar nu besked om hur de vill gå vidare. Jag vill inte gissa hur de vill göra utan avvaktar besked. Sedan får vi ta ställning. Normalt är att den sökande återkommer med en ny reviderad ansökan som vi sedan behandlar, kommenterar Arnulf Langlet.

EWA LINNROS

Läs också