Ekerö tennisklubb får bygga nya banor

Ekerö tennisklubb får bygga nya banor

Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD) har givit Ekerö kommun och Ekerö tennisklubb rätt angående bygglov för anläggande av tre utomhusbanor för tennis i Ekebyhov.

Byggnadsnämnden i kommunen beslutade i januari 2016 att bevilja bygglov för tre tennisbanor i Ekebyhovsdalen. Bygglovet överklagades till mark- och miljödomstolen (MOD) av sakägare och MOD upphävde bygglovet.

Annons

Skälet var att ingen detaljplan uppförts. Detaljplanekravet gäller till exempel om flera idrotts- och fritidsanläggningar samlokaliseras. Men kommunen beviljade bygglov för  nya sporthallen, utbyggnaden av tennishallen och de planerade utetennisbanorna, utan att detaljplanera området. MOD fann att bygglovet för utebanorna inte borde ha beviljats utan borde ha nekats med hänvisning till behovet av planläggning.

Denna dom överklagades i sin tur av Ekerö kommun  och Ekerö tennisklubb till MOÖD, som nu givit  kommunen och tennisklubben rätt. MOÖD är högsta instans och därmed kan beslutet inte överklagas igen.

MOÖD skriver bland annat i sin dom: ”Med hänsyn till att två utomhusbanor har funnits i området i många år samt att frågan är om endast en tillkommande utomhusbana för den sökta åtgärden anses ligga inom ramen för pågående markanvändning. Med hänsyn till rådande förhållanden på platsen är påverkan på buller- och trafikmiljön att bedöma som marginell. Den bullerutredning som legat till grund för nämndens beslut visar att de sökta utomhusbanorna klarar Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller utomhus, vilket också länsstyrelsen har konstaterat. Då den sökta åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs ingen föregående detaljplaneläggning. Detaljplanekravet kan således inte göras gällande i förevarande situation.”

– Det är verkligen glädjande. Men det inte så att vi sitter med en kasse pengar och är redo att sätta spaden i marken. Vi hade förhoppningar om en bidragsgivare och då hade det varit lätt att trycka på knappen. Men det här gick tyvärr inte igenom. Så nu ska vi se över finansieringen och hitta en tydlig och bra ekonomisk lösning för det, säger Sofia Tillström, ordförande i Ekerö tennisklubb.

EWA LINNROS

Läs också