Fortfarande problem med stödet

Fortfarande problem med stödet

Sedan 2010 är ”särskilt begåvade barn” en grupp som pekas ut i skollagen. I kommunen finns uppskattningsvis mellan 150 och 300 som stämmer in på definitionen. Trots kommunens ansats att förbättra skolstödet för dem, vittnar föräldrar om att många av dem inte får rätt stöd.

För drygt ett år sedan skrev MN om gruppen ”Filurer på Ekerö” som startats av föräldrar till särskilt begåvade barn för att sätta fokus på behovet av rätt stöd i skolan till just denna elevgrupp. Resursteamet i Ekerö kommun fick i uppdrag att utreda vilken kompetens som fanns kring frågan och tillsatte en tvärprofessionell arbetsgrupp som skulle undersöka vad som behövde göras för att ge ett bättre stöd.

– Arbetsgruppen har tagit del av rapporter och stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen och SKL med flera aktörer. Resursteamet arbetar på uppdrag av rektorer och förskolechefer och vi har under året på olika sätt stöttat enheter i frågeställningar runt denna elevgrupp. Utifrån uppdrag arbetar vi på olika sätt, bland annat med handledning och konsultation i enskilda elevärenden. Vi har också erbjudit fortbildningsinsatser, berättar Gabriella Borg, verksamhetschef resursteamet.

Annons

Men när man pratar med föräldragruppen så kvarstår många av de problem som de tidigare berättat om.

– Vi är oerhört tacksamma över att de har bildat den här arbetsgruppen, men fortfarande får vi höra från föräldrar att det föreslås stödinsatser kring deras barn som inte alls stämmer med rekommendationerna. Vi upplever att man inte har ett enat synsätt i resursteamet och att man många gånger säger en sak och att det blir på ett helt annat sätt, säger Carola Ahlsson, Filurer på Ekerö.

Hon menar att man har kommit en bit på väg genom att lyfta frågan, men att det behövs mer kunskap kring vad barnen behöver.

– Vissa barn får den accelererade och berikade undervisning som de har rätt till, men inte alla. Vi vet att det finns barn som far illa i kommunen för att de inte får rätt stöd, säger hon.

Från kommunens håll menar man dock att hjälpen som de särskilt begåvade barnen behöver, ryms inom ramen för den stödverksamhet som skolorna har möjlighet att få genom att kalla in resursteamet.

– Alla vårdnadshavare som inte tycker deras barn får rätt stöd ska vända sig till rektor. Är man fortfarande inte nöjd efter diskussion med rektor, får man inkomma med ett klagomål till förvaltningen och till sist kan man anmäla till skolinspektionen. Alla barn som är i behov av stöd, oavsett anledning, ska få detta, kommenterar Lena Gerby (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

LO BÄCKLINDER

Fakta särskilt begåvade barn
En extremt hög inlärningstakt, förmåga att tänka väldigt abstrakt och ta till sig komplexa material, är några av kännetecknen för särskilt begåvade barn.
Enligt statistiken finns det mellan 150 och 300 barn i kommunen som är särskilt begåvade. Ett femtiotal av dessa och deras föräldrar är med i föreningen Filurer på Ekerö.
I skollagen finns formuleringen: ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Läs också