Frågor om alliansens trafikstrategi

Frågor om alliansens trafikstrategi

I februari gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att intensifiera trafikplaneringen och ta fram en långsiktigt hållbar plan för trafiksituationen. Men redan för ett år sedan fanns en genomarbetad trafikstrategi som kommunstyrelsen då skulle ta ställning till.

Den 23 maj förra året skulle kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till en trafikstrategi med en tillhörande nulägesbeskrivning. Strategin hade utarbetats av ett tiotal tjänstemän och chefer från kommunen samt ytterligare två personer från ett konsultbolag.

Annons

– Dokumentet hade varit ute på remiss och fått utlåtanden från bland annat länsstyrelsen, Trafikförvaltningen, Trafikverket, Södertörns brandförsvar, kommunala nämnder och ett antal kommuninvånare. Alliansens politiker verkar dock tycka att de vet bättre och valde att återremittera dokumentet. Då med hänvisning till att en skrivning om vattenburen kollektivtrafik skulle skrivas in i texten, kommenterar Ulrika Sandin från Miljöpartiet, som då valde att reservera sig mot återremitteringen i tron att trafikstrategin skulle komma tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott med den revideringen.

– Men det har inte skett. Istället tycks det som att den redan framtagna strategin ersätts av detta ordförandeförslag. Det är mycket dålig hushållning med kommunens begränsade resurser. Var det så att det var en alltför progressiv trafikstrategi som alliansen inte vågade ta ställning till och istället gömde sig bakom en återremittering, frågar sig Ulrika Sandin.

Annons

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande säger att det fanns en del del saker man inte tyckte var riktigt färdiga. Därför gjordes bedömningen att det var bättre att fundera ett varv till.

– Bland annat när det gäller Trafikverket. De rustar inte de existerande vägarna utan väldigt mycket av deras satsningar rör stora, nationella projekt. När det gäller vår kommun, har vi i princip samma vägstandard som vi hade på 30-talet. Vi har gått från 10 000 invånare till 27 000 invånare, men man har inte byggt några nya vägar.

Men den trafikstrategi som redan finns utarbetad, kommer den att vara till nytta?

– Absolut, vi kommer bara att bredda den, både på ett långsiktigt och kortsiktigt plan. Vi måste underbygga vår argumentation mot Trafikverket. Sedan är det inte bara vägarna som är viktiga, SL och landstinget som ska se till att vi har en kollektivtrafik som stödjer den process som vi kommer att gå in i när väg 261 ska byggas ut och under det att förbifartsarbetet pågår. Därför vill vi ta ett bredare grepp när det gäller trafikplaneringen, förklarar Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också