Hur tolkar juridiken bygglovsärendet?

Hur tolkar juridiken bygglovsärendet?

”Silviabo-husen” avviker från gällande detaljplan anser mark- och miljödomstolen, en tolkningsfråga menar byggnadsnämnden. Vad gäller juridiskt och vad innebär domen, måste husen rivas?

– I bygglovet kan man läsa att stadsarkitektkontoret bedömt att huvudbyggnaden har inneboende begränsningar att hävda sig gentemot den befintliga och sammantaget unika miljön på Drottningholmsmalmen och vidare att ”bostadshuset inte i tillräckliga delar bidrar till en god helhetsverkan.” 

Mark- och miljö-domstolen delar den uppfattning som uttryckts av stadsarkitektkontoret och att de två huvudbyggnaderna och deras komplementbyggnader inte enligt mark- och miljödomstolens mening, uppfyller de särskilda krav som kan ställas på bebyggelse inom området och att bebyggelsen därför avviker från gällande detaljplan i denna del.

Annons

 

Men byggnadsnämnden lutar sig mot att allt handlar om tolkningsfrågor.

– Som huvudregel är det byggnadsnämnden som beslutar i ärenden, efter handläggning av tjänstemännen på kontoret. Tjänstemännen utreder ärendet och hur det överensstämmer med detaljplan etcetera och lämnar underlag för beslut till nämnden. Det är dock nämnden som beslutar och de är inte bundna av kontorets uppfattning. Däremot ska kommunen motivera varför bygglov ges när det som i detta fall finns motparter som inte är positiva, förklarar advokat Jörn Liljeström, specialiserad på fastighetsrätt, Creo advokater.

Annons

Byggnaderna har uppförts och även invigts trots att en överklagan var inlämnad. Är detta i sin ordning?

– För att få påbörja byggnation av bygglovspliktig byggnad krävs bygglov och startbesked. Bygglovet behöver inte ha vunnit laga kraft för att startbesked ska kunna ges. Det är således inget fel i sig att de har uppförts utan lagakraftvunnet bygglov. Normalt får byggnaderna inte tas i bruk utan slutbesked, men byggnadsnämnden kan besluta annat. De kan tillåta olika grad av inflyttning även utan slutbesked. Det finns naturligtvis en risk för den som bygger utan att bygglovet vunnit laga kraft. Om beslutet svänger om i högre instans, kan rivning tvingas fram, säger Jörn Liljeström.

Vad kan tänkas hända nu?

– Det beror givetvis på huruvida domen kommer att överklagas och om det blir en ny prövning i mark – och miljööverdomstolen. Det är först då man vet förutsättningarna. Om mark- och miljödomstolens avgörande står fast, saknas bygglov för byggnaderna. Då måste Silviahemmet söka nytt bygglov i efterhand och för att få bygglov, måste byggnaderna ändras så att de uppfyller detaljplanens krav. Får Silviahemmet inget nytt bygglov, kan det givetvis ytterst bli fråga om att riva byggnaderna och återställa marken. Det är därför det är så riskabelt att börja bygga trots att bygglovet fortfarande kan överklagas. Kommunen gör därför sökande en björntjänst om de beviljar ett tveksamt bygglov och sedan låter sökanden börjar bygga under överklagandeprocessen, svarar Jörn Liljeström.

EWA LINNROS

Läs också