Kommunlån kan strida mot lag

Kommunlån kan strida mot lag

Flera partier reserverar sig mot Ekeröalliansens förslag om att ge lån i stället för bidrag till nyanlända. Att kommunen ger lån strider också mot kommunallagen.

I slutet av augusti presenterade Ekeröalliansen sitt förslag om att nyanlända som saknar egen inkomst ska kunna ansöka om etableringsersättning i form av ett lån istället för ett bidrag. Men detta strider mot kommunallagen. En kommun får inte agera bank genom att ge etableringsersättning i form av ett lån istället för bidrag.

– Detta oavsett vad som ligger i begreppet bidrag. Det strider mot kompetensreglerna i kommunallagen och en kommun hör inte till dem som kan få tillstånd att bedriva bankrörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, förklarar Helena Meier, förbundsjurist på avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och landsting.

Från alliansens sida förklarar man att under perioder i integrationsprocessen,  händer det att bidragstagarna får bidrag från olika myndigheter vart efter integrationsprocessen fortgår. Det är då vanligt att det uppstår ett glapp under vilken tid kommunen har varit tvungen att gå in och stödja de som behöver hjälp.

– I dagligt tal kan man se detta som ett lån som överbryggar perioden då utbetalningarna fallerar, men egentligen är det ett bistånd som hjälper till men som kommunen sedan återfår så att det inte utbetalas dubbelt, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Är det ett  bistånd handlar det inte om lån utan om ”återkrav”.

– Om en person har rätt till etableringsersättning från en viss tidpunkt men att det av någon anledning dröjer innan det betalas ut, så kan personen få ekonomiskt bistånd i avvaktan på utbetalningen. Det bistånd som beviljas för tiden från det att rätt till etableringsersättning föreligger och till dess den ersättningen betalas ut, får kommunen kräva tillbaka. Det krävs dock att kommunen i beslutet om att bevilja ekonomiskt bistånd även har beslutat om återkrav. Kommunen kan inte begära ränta på det bistånd som återkrävs, förklarar Helena Meier.

På socialnämndens sammanträde 29 augusti lades ordförandeförslaget fram. Beslut togs att förvaltningen ska ”utreda utformningen av förslaget och komplettera med nödvändigt regelverk samt utreda konsekvenser”.

Miljöpartiet yrkade på avslag av följande skäl:

”Vi anser det oetiskt att särbehandla människor med tillstånd att bo i Sverige. Vi menar vidare att det missgynnar deras möjlighet till integration. Ekeröalliansen anser att staten inte tar sitt ansvar för de nyanlända då bidragssystemen är i otakt men vi menar att det inte är skäligt att enskilda individer ska vara ett slagträ i denna kritik. Vi anser utöver detta att underlaget för beslut är undermåligt och kan inte acceptera att en fråga som är så avgörande för enskilda hanteras på detta sätt. Det framgår exempelvis inte om detta är förenligt med socialtjänstlagen att särbehandla människor på detta sätt.”

Socialdemokraterna ställer sig också bakom miljöpartiets reservation.

– Socialnämnden är ingen bank. Då är det bättre att stadsmakterna ser till att koppla ihop de här falangerna som fallerar. Men det här är omoraliskt, varför ska man behandla den här gruppen som är de mest utsatta annorlunda än andra? De ska ska skriva på en lånehandling men de kan inte språket, de vet inte vad det är de skriver på. Tänk om de missar en betalning, då är de ju rökta. Följden blir att de inte kan få ett abonnemang, inte ett hyrekontrakt. Och var ska pengarna tas från? Vem ska administrera det? Nej, det är är helt vansinnigt, säger Inger Andersén (S), andre vice ordförande i socialnämnden.

Öpartiet ställer sig också bakom miljöpartiets reservation. Liberalerna är kritiska men avvaktar tills nästa gång ärendet kommer upp och då med en utredning där deras frågor i ärendet ska besvaras.

– Liberalerna tycker det är förvånande att Moderaterna anser att kommunen ska agera bank. Hur ska man säkerställa att låntagarna förstår vad det hela handlar om? Dessutom skulle det bli väldigt mycket kostsam administration om förslaget genomförs, säger Kristina Asplund (L).

EWA LINNROS

Läs också