Många enskilda avlopp i kommunen

Många enskilda avlopp i kommunen

Enligt en enkät utförd av VVS-Fabrikanternas råd (VVS- och VA-industrins branschorganisation) finns det i Ekerö kommun 4 287 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Små avlopp kan orsaka allvarliga problem i dricksvatten och badsjöar.

2016 arbetade Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag till en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp, men ännu har inga beslut fattats i frågan. Istället tillsatte regeringen 2017 en utredning som väntas föreslå införandet av en så kallad ”avloppsdeklaration”.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från små avlopp. Vi är positiva till en avloppsdeklaration, men för att den ska ge önskad effekt är det viktigt att den följs upp med täta kontroller och omfattar både nya och gamla anläggningar, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas råd och samordnare för ”Aktionsgruppen små avlopp”.

Annons

I en enkät utförd av VVS-Fabrikanternas råd, finns det idag 4 287 enskilda avlopp i Ekerö kommun.

– Jag vet inte riktigt hur man har räknat, men vi har uppgifter på cirka 3 500 fastigheter som har någon form av enskild avloppsanläggning. Men oavsett är det en bråkdel av dessa som ligger inom områden där VA-anläggningen är utbyggd. Ett antal ligger inom områden som omfattas av VA-planen, men det rör sig om ett par decennier innan hela VA-utbyggnaden kan bli aktuell, berättar Kaspar Fritz, miljöchef på kommunen.

När VA-planen gjordes prioriterade kommunen utifrån flera olika variabler. De områden som har störst behov av att lösa avloppsfrågan var en av de saker som vägdes in i den prioriteringen.

Annons

När ett område byggs ut med kommunalt VA, är alla fastigheter inom detta område skyldiga att betala en anslutningsavgift. I samband med att VA-planen antogs, tog man i kommunen ett principbeslut om att man skulle ta ut dessa avgifter som kommunen har rätt till.

– Tidigare använde sig inte kommunen av den här rätten. Då låg en ännu större börda på miljökontoret och vår tillsyn. Nu är behovet inte lika stort eftersom, i och med att fastighetsägaren har betalat för en tjänst, så kopplar man i de flesta fallen också upp sig på VA-nätet, säger Kaspar Fritz.

Man är dock inte skyldig att ansluta sig till VA-nätet, men kommunen kan ställa det kravet med stöd av miljöbalken om det skulle behövas.

– Det är en prioriteringsfråga. Vi lägger inte lika mycket resurser på tillsyn i de områden där VA är utbyggt. Vi jobbar mer med de som har avlopp med direktutsläpp utan längre gående rening. Det är ute på landsbygden i de områden som inte kommer få möjligheten inom närstående framtid att ansluta sig, berättar Kaspar Fritz.

Även då all VA-anläggning är utbyggd i kommunen, kommer det fortfarande finnas områden med enskilda avlopp.

– Det rör fastigheter som ligger enskilt ute på landsbygden. Det är inte rimligt att bygga ut det kommunala avloppsnätet till varenda enskild stuga, säger Kaspar Fritz.

Tre tips till fastighetsägare:

1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.

2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.

3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp, ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov av kommunen för att åtgärda avloppet. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Källa: VVS-Fabrikanternas råd

EWA LINNROS

Läs också