Nämndordförande uttalar sig

Nämndordförande uttalar sig

Att det förekommit påtryckningar från kommunledningen för att få igenom bygglovet, är felaktigt anser Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande och Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef.

– Det har bollats fram och tillbaka mellan alla inblandade parter för att försöka hitta någonting som fungerar. Jag satt inte som ordförande under processen, men fick ärendet presenterat på flera nämndmöten, berättar Arnulf Langlet.

Beslutet om bygglovet blev hans första som ordförande.

– Även om jag inte suttit med i beredningen, hade jag fått en överlämning av avgående ordföranden Lennart Nilsson (f.d. M). Jag tyckte att det var genomarbetat och att det verkade rimligt.

Annons

Men stadsarkitektkontoret bedömer att byggnaderna avviker från gällande detaljplan.

– Små avvikelser finns nästan alltid. I det här fallet tyckte faktiskt en enig nämnd att det inte rörde sig om några större avvikelser.

Upplevde ni att det fanns en press på det här bygglovet om att det måste göras fort?

– Jag kom in i slutskedet, men jag upplevde ingen press. Jag har även pratat med personer i beredningen och andra politiker, i och med att det kom upp att det skulle ha förekommit påtryckningar. Men ingen av dem jag har pratat med, har känt av påtryckningar, säger Arnulf Langlet.

Annons

Inte heller Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, upplevde några påtryckningar från kommunledningen.

– Vi hade en stor förväntan från Boklok som var sökanden. De var väldigt ivriga, men så är det ofta både med privatpersoner och näringsidkare. Så det var framförallt från Boklok som vi upplevde trycket. Men vi gjorde klart för dem att de måste göra de justeringar som krävdes för att det skulle uppfylla detaljplanens krav. De ombads att leverera alternativa gestaltningar, fasadmaterial med mera. Vi hade en ganska rakryggad inställning mot Boklok som inte helt uppskattades av dem, men som de rättade sig efter.

På kommunens hem-sida kan man läsa att ”byggnadsnämnden önskar att tillsammans med sökanden, Boklok, ha en dialog om nuläget kring domslutet och hur ärendet går vidare med eventuella ändringar framgent”.

Detta har väckt många reaktioner som MN har tagit del av. Läs mer om det i artikeln ”Är alla lika inför lagen?”

EWA LINNROS

Läs också