Namninsamling mot skolplacering

Namninsamling mot skolplacering

En protestlista med över 100 namn mot den tänkta placeringen vid Uggleberget av en ny skolbyggnad till Birkaskolan, har lämnats in till kommunstyrelsen.

I protesten hänvisar man till kommunens egna formuleringar kring mål, vision och strategiska frågor. Dessa säger att ”expansion ska ske på ett sätt så att varken natur – och kulturmiljövärden eller framtida utveckling äventyras, detta görs bäst genom varsam utbyggnad”. Vidare att ”medborgarnas behov ska vara utgångspunkt för kommunens ställningstagande”.

Man nämner också i protesten de konsekvenser som en placering av Birkaskolan i Ekebyhov intill Uggleberget skulle ge. ”Eleverna i våra friskolor kommer från hela övärlden, då vi har det fria skolvalet. Vi får ökad genomfartstrafik på gator och promenadvägar med mera buller och avgaser som följd. Området har stort miljö- och rekreationsvärde mitt i en gammal villabebyggelse. Kända fornlämningar finns på platsen.”

– När det gäller detaljplan för Birkaskolans eventuella nya placering vid Uggleberget så är den i ett uppstartsskede som innebär att man för diskussioner med skolan om bland annat placering, markens lämplighet, fornminnesområde, topografin och läget gentemot intilliggande fastigheter. Detaljplanearbetet har långt kvar innan man kommer till ett samråd med sakägare, säger Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.

Annons

Första steget i processen är att Birkaskolan får en markanvisning på en tänkt plats i kommunen och att ett plankostnadsavtal tecknats med kommunen. Först därefter tecknas ett planavtal och detaljplanearbetet startar.

Jonas Orring, teknik- och exploateringschef, är den som håller i markanvisningsavtal.

– Vi för diskussion med Birkaskolan och deras partner Lehtogroup i detta. Bollen ligger hos Birkaskolan och Lehtogroup att återkomma med vissa synpunkter på upplägget. Det är ju en lång process att ändra en detaljplan och gå i mål med den. Det ska göras flera utredningar i samband med detaljplaneprocessen och det är ju naturligtvis också ett risktagande. Min förhoppning är att vi kan gå fram med ett markanvisningsavtal före årsskiftet till politiskt ställningstagande. Men vi är ju flera inblandade och det kan ta längre tid, förklarar Jonas Orring.

Han säger också att man inte startar några andra förslag om planändring med mindre än att man har kommunstyrelsens arbetsutskotts godkännande.

Inom området finns flera fornlämningar. Det är i första hand länsstyrelsen som beslutar i huruvida man får ”bygga bort” fornlämningar.

– Fornlämningar är skyddade enligt lag. Det finns dock tillfällen då vi tar beslut om att ta bort en fornlämning, men det kräver utredningar och förundersökningar samt att det som ska uppföras är av sådan vikt att det kräver ett borttagande. Men det beror helt på vilken fornlämning det berör. Fornlämningar har ett starkt skydd, vi ger inte tillstånd för att ta bort en fornlämning av stor vikt. Vi gör en prövning vid varje fall och det går inte att i förväg säga ja eller nej. Ofta kan vi hitta en kompromiss genom att föreslå en alternativ placering, förklarar Louise  Schlyter, kulturmiljöchef på avdelningen för samhällsbyggnad på länsstyrelsen.

Protestlistan har lämnats till kommunstyrelsen och så här kommenterar kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), synpunkterna:

– Att placera en ny skola i befintliga bostadsområden är naturligtvis alltid en utmaning. Vi tar till oss alla de kommentarer och synpunkter som inkommit. Utgångspunkten från kommunens sida är att vi vill hjälpa Birkaskolan med placering då vi tycker att deras verksamhet är bra och vill att friskolan ska fortsätta på ett så bra sätt som möjligt. Vi hjälper därför Birkaskolan med möjliga lokaliseringar och vi har givit skolan tre alternativ, dels Uggleberget, dels på en detaljplanerad mark vid Enlunda men det är även möjligt för Birkaskolan själva att hitta lämplig mark där vi kan vara behjälpliga i tillståndsprocessen. Kommunens markinnehav är begränsat så det kan finnas möjligheter för skolan att själv hitta privata markägare som är villiga att exploatera mark, säger Adam Reuterskiöld och tillägger:

 – Vi hoppas att placeringen ska bli så bra som möjligt, både för de som bor i närheten men även för alla de barn och ungdomar som idag och i framtiden, kommer att gå i den nya Birkaskolan. Vi ser gärna att vi utökar valfriheten i skolan och hoppas på fler etableringar av friskolor.

EWA LINNROS

Läs också