Naturreservatsbildning med fördröjning

Naturreservatsbildning med fördröjning

2003 kom kommunen överens med länsstyrelsen i Stockholms län om ett handlingsprogram för tätortsnära natur, där bland annat ett naturreservat skulle bildas av Jungfrusundsåsen. 2005 beslutade kommunfullmäktige i översiktsplanen att handlingsprogrammet skulle genomföras och att Jungfrusundsåsen senast 2010 skulle vara naturreservat. Men detta är fortfarande inte genomfört.

Turerna kring reservatsplanerna för Jungfrusundsåsen har pågått länge. Svenska turistföreningen har bland annat under åren skickat flera brev till kommunen om detta. 2008 fick de svar från kommunen att åsen skulle bli klart som naturreservat senast 2010. 2013 fick de även ett svar att ett naturreservat av Jungfrusundsåsen var på gång, men 2015 skickade Svenska turistföreningen åter en påminnelse då inget hänt.

ANNONS

2016 godkände kommunstyrelsen en inriktningsplan för Ekebyhovs slott, slottsparken, Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsdalens framtid. Där drogs ett antal riktlinjer upp för hur området skulle utvecklas framöver och vad som skulle beaktas för att det ska behålla sin karaktär. Att göra Jungfrusundsåsen till ett naturreservat var en av de viktigaste punkterna och Jonas Orring, kommunens teknik- och exploateringschef, sa i en intervju med MN 2016:

– Vi för samtal med NCC som äger ungefär en tredjedel av marken, om att få förvärva det som inte går att exploatera. Fortfarande återstår ett par punkter som inte är färdigdiskuterade, men jag hoppas att vi ska kunna nå samsyn under 2016.

Kommunen är alltså inte ensam markägare utan en del ägs av Bonava som är en avknoppning av NCC.

– Vi har redan idag en samsyn med markägarna och är eniga om att området ska fortsätta att användas precis som det gör idag. Sedan är vi naturligtvis intresserade av att formellt stadfästa det här genom att införa ett naturskyddsområde eller ett naturreservat. Men vi jobbar på att formalisera det här, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och förklarar närmare:

– Sedan är det klart att de andra markägarna kanske vill ha möjlighet till andra sätt att kunna utveckla området. Det är det vi tittar på nu, det vill säga hur vi kan lösa det här på ett bra sätt både för dem och för oss och framförallt för dem som bor runt omkring området. Men det är ingenting som är hotat, vi försöker bara att formalisera det i skrift, säger Adam Reuterskiöld.

Det finns i dagsläget ingen tidsplan på när detta kan bli klart.

Programmet för skydd av tätortsnära natur togs fram i samarbete mellan länsstyrelsen, kommunerna och dåvarande regionplane- och trafikkontoret.

I länsstyrelsens dokument står att genomförandeperioden för bildandet av Jungfrusundsåsens naturreservat är 2007 till 2013. Ansvaret gällande reservatsbildandet delas mellan länsstyrelsen och kommunerna och arbete pågår även idag. Hur långt parterna har kommit med genomförandet av programmet varierar dock, vissa kommuner har kommit längre än andra.

– Länsstyrelsen har ingen formell möjlighet att bestämma att kommunerna ska arbeta med reservatsbildning utan det är upp till kommunerna själva att avgöra. Vi vill naturligtvis uppmuntra kommunerna, bland annat för att komma i mål med det åtagande som gjordes då detta program togs fram. Förhoppningen är att vi under nästa år ska stöta på hos kommunerna angående detta och också anordna någon slags stödjande aktivitet för att främja arbetet hos kommunerna, säger Elin Deremar på enheten för naturvård på länsstyrelsen.

EWA LINNROS

Läs också