Naturvård när förbifarten byggs

Naturvård när förbifarten byggs

Byggnationen av Förbifart Stockholm är ett omfattande projekt, inte bara när det gäller sprängning av tunnlar och framdragning av väganslutningar. Ett stort miljöarbete ingår också i projektet för att se till att djur och natur inte ska ta skada.

Planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Stockholm har pågått länge och en del av det har varit miljöarbetet. I området på Lovön har man tittat på naturmiljöinventeringar och på kulturmiljön, för att se hur man kan ta hänsyn till detta.

– En stor insats är att allting går i tunnel under Lovön och det är för att naturmiljön är skyddad liksom världsarvet Drottningholm, berättar Anna Nordqvist, miljöspecialist i delprojektet Ekerövägen.

Annons

När naturmiljöinventeringen gjordes hittade man olika fågelarter, växtarter och djur av extra intresse.

  I närheten av våra arbetsplatser hittade vi två arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen som bygger på EU-lagstiftningen. Det är den mindre hackspetten och fiskgjusen. Man får inte påverka eller störa deras livsmiljöer, säger Anna Nordqvist.

Det man framförallt är rädd för är att buller ska störa arterna. Därför har man skapat nya miljöer för dem som ligger längre bort från arbetsområdet. Fiskgjusen tycker om stora, höga tallar där den kan bygga bo.

– Då har vi gjort som en plattform av grangrenar som vi har surrat ihop. Sedan har en person klättrat högst upp i ett träd på en passande plats och lagt dit den här plattformen. På det viset har vi erbjudit fiskgjusen en bra boplats, förklarar Anna Nordqvist.

För den mindre hackspetten, som trivs i lövskog med stora träd, har det gjorts stora insatser.

– Vi har skapat ett större boendeområde genom att röja och ta fram stora lövträd. Sedan har vi rispat i barken på andra träd så att det ska komma röta in i träden. Då kommer insekter dit och då får hackspetten mat, förklarar Anna Nordqvist.

Om fiskgjusen valt att bosätta sig i den skapade boplatsen och om mindre hackspetten flyttat in i det nya området, vet man inte ännu. 

– Till sommaren ska vi tillbaka och titta på om rötningsprocessen kommit igång och om det har kommit några insekter, säger Anna Nordqvist.

Det har också förekommit att fåglar har byggt bon i tunnelmynningen, då har man flyttat på dem och sett till att de inte boar in sig för mycket.

– I området finns även speciella skyddsvärda ekar. Då måste man anpassa arbetsplatsen och eventuellt även vägsträckningen för att dessa inte ska påverkas, berättar Klara Gunnarsson, miljöspecialist i delprojektet tunnel Lovö.

– En annan viktig del i vårt arbete är dialogen med de närboende. Det är ju ett jättestort infrastrukturprojekt och då är det av stor vikt att vi informerar om hur det kommer att påverka omgivningen. Vi har också ett nystartat nyhetsbrev som är specifikt för arbetena här på Lovön. Det går att hitta på vår hemsida, säger Klara Gunnarsson.

EWA LINNROS

Läs också