Domstol upphäver bygglov

Domstol upphäver bygglov

I höstas upprördes boende över bygglov för fyra enbostadshus som hade parhuskaraktär på Gällstaö. Byggloven överklagades till Mark- och miljödomstolen (MOD) som nu avslår byggloven.

Strax innan det att domen kom, annonserades ett erbjudande om att förvärva tomt i kombination med att välja ett hus ritat av Ross arkitekter.

Tomterna det handlade om var samma som de, där man tidigare planerat bygga fyra hus men som vardera inrymde två identiska bostäder, vilket hade inneburit åtta hushåll.

Annons

Men nu dök alltså ett nytt koncept upp och MN frågade markägarna vad som gjort att man ändrat upplägget.

– Tiden går och ingenting är klart. Målet ligger fortfarande i Mark- och miljödomstolen och vi inväntar på utslag därifrån. Samtidigt har vi kontaktats av flera olika intressenter som tycker att tomterna är fantastiska och vi arbetar därför med flera alternativ. Ross arkitekter är ett och har fått ett tidsbegränsat erbjudande att sälja tomterna med ”Rosshus” till sina kundkontakter. Om det avlöper väl, så kommer det att byggas ”Rosshus” på tomterna, berättade Lasse Nordell, markägare.

Nu har alltså MOD kommit med sin dom, vilket innebär att domstolen upphäver byggnadsnämnden beslut om bygglov för de fyra husen som kallades enbostadshus, men som inrymde dubbel uppsättning av elmätarskåp, golvvärmefördelare, kallvattenserviser och värmepumpar, två trappor, två tvättstugor, två altaner, två entrédörrar och två vardagsrum, precis som parhus har. 

Annons

Att man beviljade bygglov, motiverade Tommie Eriksson, chef för stadsarkitektkontoret, så här:

– Vi har tittat på om ansökan stämmer med detaljplanen och om det uppfyller kriterierna för ett enbostadshus. Sedan förstår vi också att det finns en möjlighet i framtiden att tillskapa två lägenheter. Men det är ingen som har ansökt om det, därför har vi inte prövat det.

I domen som nu kommit från MOD står följande:

”Mark- och miljödomstolen kan mot bakgrund av hur byggnaden är utformad och vad som i övrigt har framkommit i målen konstatera att syftet med den sökta åtgärden även här synes vara att kringgå detaljplanebestämmelsen som anger att huvudbyggnaden enbart får inrymma en ordinär bostadslägenhet. Ingen av byggnadsdelarna kan anses utgöra en sådan mindre lägenhet för generationsboende som är tillåten enligt detaljplanen. Enligt Mark- och miljödomstolen får byggnaden därmed anses innehålla två bostäder, trots att den uppgetts vara ett enbostadshus. Åtgärden är därmed planstridig och kan inte tillåtas.”

– Lagstiftningen är väldigt öppen för tolkning och vi valde då att gå på samma linje som en del andra kommuner, vilket enligt oss också var det mest korrekta när det inte fanns en prejudicerande dom. Nu finns vägledningen vi saknade och vi förhåller oss självklart till den, kommenterar Arnulf Langlet (M) byggnadsnämndens ordförande.

Vi har åter sökt markägarna för en kommentar till domen, men inte lyckats få kontakt. Som det ser ut i dagsläget, är det fyra enbostadshus för ett hushåll per fastighet, ritade av Ross arkitekter som är planerna för tomterna på Gällstaö.

 

EWA LINNROS

Läs också