Ofördelaktigt hyresavtal för ridskola

Ofördelaktigt hyresavtal för ridskola

I förra numret av MN skrev vi om Ekerö ridcenter och Mälaröarnas ridklubbs problem med fastigheterna de huserar i. Det är kommunens fastigheter och i artikeln svarade kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), att det rörde sig om ett jordbruksarrende. Men detta visar sig inte vara korrekt.

– Ridskolan har inte ett jordbruksarrende där man gör upp om rustningskostnader i samband med frånträdet, utan ett hyreskontrakt. I kontraktet lägger kommunen över en oproportionerligt stor del av ansvaret för hyreslokalerna på hyresgästen. Det innebär att den här barn- och ungdomsverksamheten får bära upp i stort sett alla nödvändiga investeringar, förbättringar och rustningskostnader av kommunens lokaler och samtidigt betala hyra för lokalerna. Verksamheten har klarat det tack vare att ridskolans ägare i mycket stor utsträckning gått in och stöttat med egna medel och ideellt arbete tillsammans med de aktiva medlemmarna, säger Eva Wirén, ordförande i Mälaröarnas ridklubb.

– Det jag menade är att det är vanligt att den som arrenderar en gård även är ansvarig för underhållet av densamma. De saker vi diskuterade om arrendeförhållande var vad som var brukligt och inte hur hyresförhållandet för aktuella stallet var. Det är ju något som jag inte har detaljerad information om, säger Adam Reuterskiöld (M) och hänvisar till Jonas Orring, teknik- och exploateringschef på kommunen.

Annons

Ekerö ridcenter är en privat aktör som föreningen Mälaröarnas ridklubb köper ridverksamheten av. Mälaröarnas ridklubb äger ett ridhus på så kallad ofri grund vilket innebär att byggnaden uppförts på annans fastighet.

Ekerö ridcenter hyr av kommunen stallet, före detta vagnslider och angränsande paddock. I åtagandet ingår att hyresvärden svarar för yttre underhåll, tak, fasader. Däremot svarar hyresgästen för inre underhåll, drift och anpassning av lokalerna till verksamheten. Ekerö ridcenter har även flera egna byggnader inom ridhusområdet som de ansvarar för och de arrenderar även hagar inom området.

Kommunens jordbruksarrendator som arrenderar mark intill ridhuset, har nu tillsammans med Ekerö ridcenter medverkat till att ridcentret kan förverkliga så kallad lösdrift inom området. Jordbruksarrendatorn har då jämkat sitt jordbruksarrende. Motprestationen är att Ekerö ridcenter lämnar de boxar som de för nuvarande hyr i före detta magasinsbyggnaden för att samla sin verksamhet söder om Björkuddsvägen så att risken från trafiken och hästverksamheten minimeras.

– Min reflektion är även att byggnaderna ingår i den kulturhistoriska miljön för Ekebyhovs slott. Under resans gång har det skett förändring av avtalsvillkoren med tillägg och justeringar i syfte att underlätta för verksamhetens bedrivande. Samtidigt är Ekerö ridcenter en kommersiell aktör och det är viktigt för kommunen att inte ge stöd som kan vara otillåtna, kommuner får inte ge bidrag till privata företag, förklarar Jonas Orring och fortsätter:

– Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att uppfylla de krav som ställs från myndighetshåll. Vi är naturligtvis angelägna om att hålla en god dialog med verksamhetsutövaren om att förbättra förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet där. Det måste dock ske i god ordning med en långsiktig planering. De anpassningar och ändringar av avtal och tillägg som gjorts tycker jag ändå ger uttryck för att vi har en bra dialog med intressenterna inom området, säger Jonas Orring.

– Lokalerna hyrs ut för ridskoleverksamhet. Det stora problemet är att lokalerna inte är ändamålsenliga och att det är väldigt svårt att få gehör från kommunen när det gäller de nödvändiga åtgärderna för att få anläggningen att fungera som ridskoleanläggning, även om vi hittills alltid har varit beredda att själva ta investeringskostnaderna, säger Eva Wirén.

Varför har då kommunen valt ett hyresavtal och inte ett arrendeavtal? Jonas Orring förklarar:

– Upplåtelseformen styrs av om det i första hand är en byggnad som är dominerande, då väljs lokalhyresavtal. I ett arrendeavtal kan det ingå byggnader men då domineras området av mark. Det gäller oavsett val av upplåtelseform, säger Jonas Orring.

Adam Reuterskiöld vill också poängtera att man från politiskt håll ser positivt på den aktuella verksamheten.

– Vi har även ett projekt som pågår för större delen av Ekebyhovs slottsområde. Det finns ett flertal saker som vi tror kan bli aktuella men det måste naturligtvis fram ett underlag så vi kan se vilka konsekvenser olika delar får, säger Adam Reuterskiöld.

Läs också