Poppelallén var en säkerhetsrisk

Poppelallén var en säkerhetsrisk

Många har förfärats över att poppelallén längs Ekerövägen tagits ned. Men det rör sig om säkerhetsskäl och en ny allé kommer att planteras.

Den andra januari började arbetet med att ta ner hela poppelallén vid sidan om Ekerövägen, mitt emot Clas Horns väg. Kommunen har fått godkänt efter ansökan hos länsstyrelsen om nedtagning av allén och även nyplantering av en ekallé.

De skäl som angivits i ansökan till att allén tagits ned är att alléraden närmast Ekerövägen har tagit stor skada på grund av återkommande urgrävning av diket mellan allén och Ekerövägen samt på grund av breddning av vägen. De träd som stod närmast diket hade fått sina rötter exponerade och bortslitna vilket gett minskad stabilitet.

– Ett tiotal träd var i så dåligt skick att de riskerade att falla. Rotskadorna innebar också en ökad risk för sjukdomar som svampar, som ger sämre vitalitet. Svampangrepp på poppel leder ofta till att trädet ruttnar fort och kan då utgöra en fara för omgivningen. Vissa av trädkronorna hade mycket döda grenar och toppar som börjat dö, förklarar Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.

Annons

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att avverka träden i allén, eftersom träden är i så dåligt skick att de utgör, eller på sikt kan utgöra, en fara för allmänheten. Länsstyrelsen anser att man även kan avverka de träd som inte bedöms utgöra en överhängande risk i dagsläget, då de har dåliga förutsättningar att må bra på platsen.

Med tanke på de dåliga förutsättningarna är rekommendationen från arboristerna som besiktigat träden att börja om med nya växtbäddar och plantera träd, som bättre passar för förutsättningarna på platsen.

När nedtagningen är klar, jämnas marken ut bakom busshållplatsen. Därefter byggs en gångbana som ansluter till gång- och cykelbanan till hållplatsen. Därutöver byggs övergångstället om och den befintliga gång- och cykelbanan asfalteras om. Plantering av den nya allén med ekträd kommer att påbörjas så fort väderleken tillåter.

EWA LINNROS

Läs också