Protester mot samarbetsavtal

Protester mot samarbetsavtal

Åhörarläktaren var ovanligt full vid kommunfullmäktiges möte den 17 april. Det ärende som lockat medborgare till salen rörde Träkvista torgs framtid.

Fullmäktiges första ärende var att besluta om ett samarbetsavtal för Träkvista torg mellan Trygghem bostads AB och kommunen. Redan före mötet samlades en skara träkvistabor på torget i Ekerö centrum med ett plakat med texten ”Nej till höghus, ja till upprustning av Träkvista torg”.

Annons

– Jag har bott här i 45 år snart. Jag flyttade hit för att jag ville bo på landet. Jag vill inte ha en massa höghus och trafik, det är förskräckligt, sa Eva Moore, en av de protesterande.

– Vi är överkörda av kommunen. Man har kallat till samråd och lyssnar på oss, men återkommer inte. Senare på ett nytt möte kom det fram att kommunen inte kan ändra på byggplanerna för det är byggbolaget som bestämmer dem. Så kommunen har alltså rent av ljugit för oss, kommenterade Bengt Karlsson, boende i Brittgården.

Karin Larsson bor alldeles intill torget.

– När vi har återkopplat till kommunpolitikerna har vi fått höra att man eventuellt tänker att variera höjden på husen och de har varit öppna för förslag. Men nu med det här samarbetsavtalet känner vi att man binder fast sig med Trygghem med antalet lägenheter. Det innebär också viss höjd på husen och antalet vårdplatser i det planerade äldreboendet, sa Karin Larsson.

Annons

Det är Trygghem bostads AB som äger marken i Träkvista. Samarbetsavtalet är mellan Trygghem och kommunen och förslaget innebär bland annat att kommunen svarar i huvudsak för genomförande av allmänna anläggningar medan Trygghem svarar för utbyggnad på kvartersmark.

Öpartiet yrkade i första hand att ärendet i sin helhet återremitterades.

– Sedan i höstas har en detaljplan presenterats för samråd. Samrådet är avslutat men någon samlad samrådredogörelse finns ännu inte att tillgå. Det är 200 personer som har lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget med hänvisning till kommande trafiksituation med 500 personer som ska flytta in 2021, samt den planerade höjden på husen, 22 meter på cirka nio av husen och förslaget om butiker ifrågasätts med all rätt. Vi anser även att kostnadsaspekterna för äldreboendet bör ingå och belysas både utifrån ett kommunalt och privat perspektiv, liksom kommunens revisionsbolag PWC förordar i sin rapport till kommunen, sa Desirée Björk (ÖP) och fick applåder från åhörarläktaren.

Adam Reuterskiöld replikerade:

– Det är viktigt att i det här ärendet inte blanda ihop samarbetsavtalet med exploateringsavtal, detaljplaneprocess eller några andra delar som till exempel kommunens upphandling. Det här samarbetsavtalet handlar om våra möjligheter att fortsätta samarbetet med Trygghem för att tillförse oss om äldreboende på ett bra ställe i kommunen, replikerade Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det blev votering, men med endast fyra röster emot från Öpartiet samt Vänsterpartiet, godkändes avtalet.

EWA LINNROS

Läs också