Radiodebatt om bygglovshantering

Radiodebatt om bygglovshantering

”Alla är inte lika inför lagen” – det säger Carl Ståhle (MP), ledamot i byggnadsnämnden i samband med ett ärende om en bygglovsansökan från en företagare, där byggnadsnämnden skriver till tjänstemännen att bygglovet ska utredas ”i positiv anda”. Carl Ståhle och byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M) debatterade ämnet i vårt radioprogram.

I förra numret av MN ställde vi frågan till kommunen om alla är lika inför lagen när det gäller bygglov. Arnulf Langlet, ordförande för byggnadsnämnden och Tommie Eriksson, chef för stadsarkitektkontoret svarade ja på denna fråga. Nu har ett nytt ärende dykt upp som enligt Carl Ståhle, visar att så är inte fallet.

Annons

Det handlar om ett bygglov som en av kommunens företagare önskar att få på en mark som kommunen i många år har velat detaljplanelägga, men det har ännu inte gjorts. Nu vill alltså företagaren expandera på denna mark.

– Tjänstemännen gör det som de ska göra, det vill säga följa lagen som säger att den här marken ska detaljplaneläggas innan man beviljar bygglov. Problemet är att politikerna inte har prioriterat att detaljplanelägga den här ytan. Det gör att vi kanske har en strandpromenad och en cykelväg som planerats som kan bli lidande och framförallt har vi en företagare som inte kan expandera, för att man inte har detaljplanelagt området, sa Carl Ståhle.

Arnulf Langlet såg det också som en brist att området inte är detaljplanelagt, men att man nu givit uppdraget till tjänstemännen att starta ett detaljplanearbete.

– Däremot finns det inget lagkrav på att man måste detaljplanelägga den här marken för att få bygga. Man kan mycket väl göra det så länge det fungerar. Här har vi en väl fungerande verksamhet som man vill expandera. Ska vi då hindra den här företagaren för att man har tagit ett felaktigt beslut tidigare? Nej, jag tycker inte det, sa Arnulf Langlet och tillade:

– Nu utreder vi detta och om det går igenom, är det ingenting som hindrar eventuella strandpromenader och annat som Carl Ståhle vill påskina, utan det är ett parallellt spår som vi arbetar med. Området ska detaljplaneläggas, men vi vill också hjälpa den här företagaren att få sitt bygglov i och med att det inte  stör några allmänna intressen på något sätt.

Annons

Men kommer man att ta strandpromenaden i beaktande i och med ett eventuellt bygglov?

– Det kan man inte göra. Om någon vill bygga ett hus kan vi inte villkora vissa saker i ett bygglov, det strider mot plan- och bygglagen. Det är två olika saker. Vi ser nu på om det är möjligt att bevilja bygglovet och det är likadant som vi gör för alla, svarade Arnulf Langlet.

Gång- och cykelvägen finns med i översiktsplanen och Arnulf Langlet menar att det inte finns någonting som hindrar kommunen att gå vidare med detta, godkänna bygglovet och fortsätta med detaljplaneläggningen.

– Byggnadsnämndens roll är att behandla alla lika. Hade jag haft en tomt som inte var detaljplanelagd men inte hade haft ett företag som hade många anställda, då hade jag med all sannolikhet fått vänta på detaljplanen innan jag fick bygga. Och det är så det ska vara, framförallt i ett tätortsområde. Det är riktigt att det inte går att villkora något i ett bygglov och därför är det extra viktigt med en detaljplan innan man beviljar bygglov så att det allmänna intresset tas tillvara, kommenterade Carl Ståhle och tillade:

– I det här fallet har företagaren även detaljplanelagd mark som han skulle kunna expandera på. Kommunen säger att ”ja, det här området ska detaljplaneläggas men, ge det här bygglovet snabbt”.

Arnulf Langlet poängterade att det inte finns någonting som hindrar att ge detta bygglov. Det vore skillnad om det var etablering av en ny verksamhet, men här handlar det om en redan existerande verksamhet.

Om det inte hade varit en verksamhet utan en privatperson som sökt bygglovet, hur hade det hanterats?

– Hade det varit ett nytt hus, blir det samma sak som en ny verksamhet. Men om man har ett redan existerande hus som man vill bygga ut, då är det inte ett problem och vi hanterar ett sådant bygglov på precis samma sätt svarade Arnulf Langlet.

Carl Ståhle höll inte med och tog upp Helgö där han själv bor, som ett exempel.

– Det fanns inte en enda helgöbo som fick bygga någonting innan vi fick vatten och avlopp, sa Carl Ståhle.

För Gällstaö beviljades inte heller några bygglov innan att vatten och avlopp anlades och ny detaljplan gjordes.

” Bygglov engagerar.  Efter vår tidigare artikel ”Är alla är lika inför lagen?” har MN fått många reaktioner och inskickat material kring enskilda bygglovsärenden.  Vi har inte publicerat eller gått närmare in på dessa, då vi inte har möjlighet att gå in i varje enskilt fall som skickats till oss.”

I radioprogrammet debatterades även hanteringen av detaljplanen för Ekerö centrum. Du kan höra hela debatten här:

EWA LINNROS

 

Läs också