Riksintressen får inte förstöras permanent

Riksintressen får inte förstöras permanent

Det finns inget pågående planärende för fastigheterna vi skriver om i föregående artikel. Området i Svartsjö och de berörda byggnaderna ingår i Riksantikvarieämbetets riksintressen för kulturvården och sådana ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Allt detta måste kommunen ta hänsyn till i lovhanteringen.

Riksintressen för kulturmiljövården ska enligt miljöbalken avspegla landets historia. Dessa riksintressen pekas ut av Riksantikvarieämbetet i en process där länsstyrelse och kommun är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Annons

Området och de hus som är berörda av Ekerö bostäders byggplaner, är ett riksintresse och också utmärkt som ett sådant i kommunens översiktsplan.

Riksintressen får inte permanent förstöras utan starka skäl. Kommunen måste ta hänsyn till detta i sin lovhantering.

– Länsstyrelsens ingång i riksintressefrågor är när det blir ett planärende. Då får vi en prövningsgrund och ingång i ärendet och granskar om kommunen har tillgodosett riksintressets värden. I rivningslov och bygglovsärende är vi överprövande myndighet om dessa överklagas, förklarar Johan Aspfors på länsstyrelsen.

Det finns inget planärende som rör fastigheterna i Svartsjö och området är inte heller detaljplanelagt.

– Ekerö bostäder har inte kommit in med någon ansökan ännu, så kontoret har inte tagit ställning till hur ärendet ska hanteras. Utanför detaljplan krävs inget rivningslov utan bara en anmälan. Ny bebyggelse kan hanteras genom förhandsbesked, bygglovsprövning eller detaljplan. Vilket som blir aktuellt i detta fall är som sagt ännu oklart. Riksintresset blir förstås en viktigt aspekt att ta i beaktande, förklarar Annika Ratzinger, planarkitekt i Ekerö kommun. Hon tillägger:

– Det är omfattningen på åtgärden som avgör om ärendet ska hanteras med detaljplan eller inte. En bedömning av om riksintresset kan komma att påverkas ska dock göras även vid bygglovprövning och förhandsbesked.

Timo Siikaluoma, verkställande direktör för Ekerö bostäder, säger att man är medveten om att området är ett riksintresse.

– Området med personalbostäder med anknytning till tidigare fängelseverksamhet är allmänt omnämnt. Det är inte på något sätt absolut förbud att göra ändringar i området och översiktsplanen anger området som lämpligt för förtätning. Generellt gäller att åtgärder i området inte får påtagligt skada den befintliga kulturmiljön, vilket inte heller är vår avsikt med utveckling av våra fastigheter på Kumlavägen. Tvärtom vill vi lyfta området och anpassa vår planering av hus och gårdsmiljöer till områdets kulturhistoriska karaktär, kommentarer Timo Siikaluoma.

– Vad jag kan se så har Kumlavägen genomgått en del förändringar sedan 1930 då parkvillorna byggdes. Med god planering tror jag starkt att områdets karaktär kan bibehållas och sammanhållenhet förbättras enligt ursprunglig planering. Det är ju så att också kulturhistoriska miljöer behöver förnyas för ökade funktionskrav och när delar av miljön, exempelvis byggnader och växtlighet uppnår stadier av förnyelsebehov. Vad som gäller är att förnyelse görs med hänsyn till och anpassad till områdets kulturhistoriska värden.

EWA LINNROS

Läs också