Skogen som mer liknar en sopstation

Skogen som mer liknar en sopstation

Sedan 2015 har boende försökt få hjälp av kommunen med det skrotupplag som finns i skogen vid Rastaholm, men ingenting har hänt.

2015 gjordes en anmälan till miljönämnden på kommunen. De i sin tur hänvisade till byggnadsnämnden dit ärendet inkom i september samma år.  2017 var kommunen på plats och tittade. Men ingenting hände. I januari i år tog en boende åter kontakt med kommunen, svar kom via mail att man jobbade på ärendet. I slutet av april tog den boende åter kontakt för att höra vad som skett. I slutet av maj kontaktade den boende MN.

– Jag har ännu inte fått svar trots att kommunen har som policy att svara inom en vecka. Det handlar om flera husbilar och bilar och massor med annan bråte och ibland verkar som det bor folk där. Det är mycket obehagligt, säger den boende.

Annons

I skogen står fem risiga husvagnar varav en verkar bebodd. Intill en husvagn ligger tolv gamla cyklar. Här finns också en rostig traktor, två bilvrak och fem rejäla högar med allt från gamla damsugare till porslin, stolar och annan bråte dumpat.

Ärendet hamnade först hos byggnadsnämnden som avskrev ärendet.

– Vi har fattat beslut om att inte ingripa eller besluta om påföljd och har avskrivit ärendet. Den aktuella fastigheten utgör inte tomt i enlighet med Plan- och bygglagen, då fastigheterna är obebyggda och inte avsedda att byggas på vilket gör att byggnadsnämnden som myndighet inte kan ingripa denna gång. Ärendet får hanteras av miljönämnden då det faller under Miljöbalken, säger Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Annons

Området ligger inom strandskyddat område och i miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning, anses området omfattas av ett stort allmänt intresse. Strandskyddsbestämmelserna syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stranden.

– Miljökontoret har blivit informerade om ärendet av bygglovenheten. Vi har varit på plats och håller på att handlägga ärendet, men det är ännu oklart hur ansvaret för att ta bort skräpet ser ut, kommenterar Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.

Ärendet har tagit över två och ett halvt år men är alltså ännu inte utrett beträffande vem som ansvarar för att få bukt med problemet.

– Eftersom kommunen inte är intresserad tolkar jag detta som att det är fritt fram att åka ut i skogen med avfall och dumpa, säger den boende.

EWA LINNROS

Läs också