Socialnämnden utreder möjligheten för kvarboende

Socialnämnden utreder möjligheten för kvarboende

Socialnämnden sammanträdde dagen efter kommunfullmäktige och behandlade då ärendet kring möjligheten för kvarboende i kommunen för ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år innan de får sitt asylbesked.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade att uppdra åt socialkontoret att utreda möjligheten för kvarboende under skoltiden för ensamkommande asylsökande

barn som fyllt 18 år, inom den ekonomiska ram som de särskilt riktade statsbidrag ger för ändamålet. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden den 20

december och slutrapporteras under januari 2018.

– Det var precis så här Ekeröalliansen ville att det skulle bli på kommunfullmäktige. Hade det tagits beslut om att kommunfullmäktige skulle ge socialnämnden i uppdrag att utreda ärendet, skulle det gått tillbaka dit för återrapportering. Nu är ärendet i rullning och tack vare mitt förslag med omedelbar justering av den här punkten, kan tjänstemännen påbörja arbetet så fort de mäktar med under den stora belastning som föreligger i migrationsärenden av olika slag, säger Ove Wallin (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

EWA LINNROS

Läs också