Statens fastighetsverk  ger sin kommentar

Statens fastighetsverk ger sin kommentar

Statens fastighetsverk (SFV), har en inblandning i Pressbyråns osäkra framtid och våffelserveringens öde. Utöver dessa verksamheter har även Mälaröarnas skyttegilles (MSG) avtal med SFV, sagts upp. I september bytte Kronofogdemynigheten låset till skyttegillets paviljong och deras verksamhet som funnits där sedan 1940-talet, upphörde. Karusellplan som tidigare nyttjats till infartsparkering av många, har nu också blivit avgiftsbelagd.

SFV:s tillförordnade fastighetsdirektör Jan Olov Westerberg, kommenterar:

– Lovön är en mycket viktig och värdefull miljö av både natur- och kulturmiljöskäl, med många olika intressen som ska samspela. På Lovön finns ett världsarv och vår statschefs residens. Statens fastighetsverk är största markägare och förvaltar mark och byggnader i enlighet med vårt uppdrag. I delar av området gäller den kungliga dispositionsrätten, förklarar Jan Olov Westerberg.

– Under ön genomförs just nu ett av landets största infrastrukturprojekt genom Förbifart Stockholm. Ett arbete som på många sätt påverkar Statens fastighetsverk  och vår förvaltning. Vad gäller Mälaröarnas skyttegille finns det två skäl till att de fått flytta. Dels för att marken under flera år kommer att tas i anspråk för Trafikverkets arbete med förbifarten, dels för att Statens fastighetsverk gjort bedömningen att det aktuella läget inte längre är lämpligt för denna typ av verksamhet, säger Jan Olov Westerberg.

Vad gäller Pressbyrån är SFV:s ambition att den får vara kvar på nuvarande plats så länge det går. Exakt när Pressbyrån måste flyttas är avhängigt Trafikverkets planering och tidplan.

– För att underlätta för Pressbyrån har Statens fastighetsverk dock erbjudit en tillfällig placering vid Teaterplan redan nu, ett erbjudande som hyresgästen tyvärr tackat nej till, svarar Jan Olov Westerberg.

Vad gäller Våffelstugan vid Kina slott har Ståthållarämbetet behov av att kaféverksamheten utvecklas.

– För att möta ett allt större besökstryck behöver de kunna erbjuda såväl längre öppettider som ett bredare sortiment. Då de hyresgäster som i många år drivit Våffelstugan inte var intresserade av att driva denna utveckling, bestämde sig Kungliga  hovstaterna, i kraft av den kungliga dispositionsrätten, för att ta över kaféet i egen regi. Det kommer således att bli en fin och bra servering på platsen även i framtiden. Förhandlingen med tidigare hyresgäster har avslutats med ett för bägge parter acceptabelt resultat, säger Jan Olov Westerberg.

Paret Antonsson har provat att hålla öppet längre perioder och kvällstid under åren, men detta har inte fungerat.

– Det har inte kommit folk, särskilt inte under kvällstid. Det är inte mycket folk i rörelse i parken den tiden och framförallt inte kring Kina slott. Vid Karamellan nära busstation och ångbåten är det en helt annan sak, där finns det underlag att hålla öppet längre, förklarar Katarina Antonsson.

Parkeringen på Karusellplan blev i somras avgiftsbelagd med en begränsad  parkeringstid på sex timmar. På det viset går inte parkeringen att använda till infartsparkering, som den tidigare gjorts av många.

 – Statens fastighetsverk har ingen annan ambition än att de värdefulla miljöerna på Lovön ska kunna bevaras och utvecklas och att det fantastiska besöksmål som området utgör, ska fortsätta att kunna vara både ett viktigt besöksmål och en god boendemiljö för alla de som bor på Lovön.             

EWA LINNROS

Läs också