Tidningens partiutfrågning

Tidningens partiutfrågning

MN:s partiutfrågning

Den 29 augusti ordnade Mälaröarnas nyheter partiutfrågning i Mälarökyrkan i Ekerö centrum. Frågorna var ställda av kommuninvånarna och flest frågor handlade om exploatering.

MN bad kommuninvånarna att sända in sina frågor till politikerna i förväg och skörden blev mycket stor. Meningen med sammankomsten var således inte en politisk debatt. Medborgarnas frågor skulle besvaras av de olika partierna och förhoppningsvis göra valet lättare för väljarna. Vänsterpartiets representant hade fått förhinder men övriga åtta lokala partiers representanter fanns på plats.

Annons

Under två timmar ställdes frågor om badhus, vägföreningar, skola, miljö, kultur, integration och inte minst exploatering.

”Moderaterna vill omvandla Ekerös landsortsidyll till småstad. Vilket stöd har ni hos Ekerös befolkning för denna omvandling?” löd en fråga. Det blev inte ett direkt svar på frågan, mer en beskrivning av visionen.

– Det vi säger är att vi vill behålla vår egen karaktär, vi vill inte bli en förort. För att det inte ska bli så har vi bland annat infört naturskyddsområden. I våra planer runt tätortsområdena ska vi gå från ett litet landsortscentrum till mer av en småstadskaraktär. Vi är också noggranna med att ha en varsam exploatering i de yttre områdena, svarade Adam Reuterskiöld (M).

Samtliga partier fick genom handuppräckning besvara frågan: ”Vilket parti skall jag rösta på om jag vill att Ekerö förblir en  landsortsidyll, nära storstaden?” Publiken brast ut i skratt då samtliga partier räckte då upp handen. I följande artiklar tar vi upp några specifika områden gällande exploatering som togs upp. Det är Träkvista torg, Kungsberga by samt en tänkt placering av Birkaskolan vid Uggleberget.

Frågor om exploatering av Träkvista torg

En fråga som ställdes handlade om det kan betraktas som småstadskänsla med femvåningshus kring villaidyllen vid Träkvista torg.

Moderaterna och Centern gav ingen riktlinje på antal våningar utan framhöll vikten av att utveckla området och samtidigt bibehålla en småstadskänsla. Kristdemokraterna tycker att max tre våningar är en bra riktlinje i de kommande områdena. Liberalerna sätter gränsen vid max fyra våningar.

Socialdemokraterna tycker att man idag börjar i fel ände. Istället bör man inleda med en dialog med medborgarna som bor i aktuellt område och först därefter utforma detaljplaner.

Adam Reuterskiöld kommenterade:

– Det blir väldigt svårt att få kommentarer om man börjar med ett blankt papper. Jag tror att man måste ha någonting att utgå från och sedan ta hänsyn till synpunkterna.

Också Miljöpartiet tycker det är viktigt att ha en dialog med medborgarna, men för att bygga klimatsmart och värna landsbygden runt omkring, kan det byggas lite högre och tätare i vissa områden. Öpartiet har som enda parti yrkat avslag på den detaljplan som presenterats för Träkvista torg på grund av brister i underlaget. De vill bygga max fyra våningar samt att det ska anpassas till den omkringliggande miljön. För Sverigedemokraterna ligger gränsen på tre till fyra våningar och också de framhöll vikten av medborgardialog och att anpassa ny bebyggelse till den befintliga byggnationen.

Allianspartierna poängterade att en dialog med medborgarna är självklar också för dem.

Detaljplaneprocessen kring Träkvista torg har varit ute på samråd och i detta skede sammanställer man de inkomna åsikterna för att sedan gå vidare.

Frågor om skolas placering vid Uggleberget

Birkaskolan behöver en ny skola och en plan som lagts fram är att placera denna i området nära Uggleberget på Ekerö. Boende motsätter sig bestämt placeringen på grund av ökande trafik och att det skulle innebära ett stort ingrepp i miljön.

– Skolor måste byggas men det där är inte bästa placeringen. Problemet är när man inte har en långsiktig planering, då kommer man med sådana här paniklösningar, sa Hanna Svensson (S).

– Det är en jättesvår avvägning att få till en bra skoltomt i befintlig bebyggelse, men vi måste lägga skolor där banen är, vi kan inte lägga skolorna någon annanstans. Men vi tittar på en rad olika områden för att få till den bästa lösningen, sa Adam Reuterskiöld (M).

– Efter mingel med politikerna och besök i valstugorna blev svaren om Birkaskolans placering och hur långt ärendet har kommit än mer förvirrande och motsägelsefullt. Kommunens tjänstemän bekräftar att de arbetar med Uggleberget som enda alternativ och i samarbete med Birkaskolans styrelse. Vi uppfattar att arbetet pågår utan den medborgardialog som utlovades i oktober 2017, säger en av de boende som besökte utfrågningen.

– Om det är en kommunal skola som ligger där människor bor och där barnen kan cykla eller gå till skolan, då är det lämpligt. Men i det här fallet handlar det om en friskola och då kan man gissa att barnen inte kommer att bo i området utan kommer att behöva köras dit. Och på just den här platsen kommer det sannolikt innebära att man kommer att göra allvarliga ingrepp i miljön och spränga i berget, sa Ulrika Sandin (MP).

Planen är än så länge i ett startskede och kommer att genomgå många utredningar innan ett avgörande i frågan, meddelar kommunen.

Stort motstånd mot tänkt detaljplan för Kungsberga

En detaljplan för Kungsberga by på Färingsö var ytterligare en exploateringsfråga som kom upp på partiutfrågningen. De boende i området motsätter sig starkt en exploatering som kommer att, som de säger, ”förstöra ett kulturarv för evigt genom att bygga ett icke anpassat villaområde på fruktbar åkermark”.

Den första frågan riktades till Centerpartiet:

”På er valaffisch står utveckla landsbygden, inte avveckla. Är inte detta just att avveckla landsbygden?”

– Nej, men det kan tolkas som att vi avvecklar en del av en jordbruksmark. Det tycker vi i princip inte om. Men vi behöver utveckla norra Färingsö med byggnation och då kan man bli tvungen att begå lite våld. Det här är också fornlämningsområde och det har gjorts utredningar och vi tycker att det här är ok, svarade Ove Wallin (C).

De boende som MN varit i kontakt med efter partiutfrågningen, säger att utredningarna, däribland kulturmiljöanalysen, visar på att förslaget inte är godtagbart.

– Detta är ingen analys som utreder förslaget, utan en inventering som ska ligga till grund för planeringen. Kulturmiljöprogrammet, som tagits fram av kommunen, är ett dokument som visar på att vi ska vara rädda om miljöer som Kungsberga, säger Maria Hörnell som själv är arkitekt och boende i Kungsberga by.

Allianspartierna ställer sig bakom detaljplaneförslaget, liksom Liberalerna. Socialdemokraterna yrkade inte avslag då ärendet tidigare togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott, däremot hade Hanna Svensson betänkligheter kring ärendet.

– Det här är återigen en plan i fel ordning där man kastar ut en plan först, istället för att börja med en dialog med medborgarna. Jag var där på en visning häromdagen och då fick man en helt annan förståelse för hur tankarna går. Jag önskar att vi hade börjat där, sa Hanna Svensson (S).

Öpartiets Desirée Björk höll med i detta resonemang och påpekade också att kungsbergsborna inkommit med ett eget förslag på hur området kunde utvecklas, något hon tyckte man skulle beakta. Jimmy Fors (SD) kommenterade att för dem är kulturarv och miljöer av större vikt än en ambition till småstad.

Under tidigare samråd har många synpunkter kommit in till kommunen men dessa hade inte alla politiker tagit del av.

– Jag känner mig lite vilseledd för när det här ärendet var uppe, framställdes det som att personer i Kungsberga som hade haft synpunkter, hade blivit involverade och att man nu upplevde att det blivit ett bra resultat. Men tyvärr fick vi inte med samrådshandlingarna vilket vi brukar få. Därför var det svårt för oss att veta att det fortfarande fanns kritik, sa Ulrika Sandin (MP).

Detta var något som åhörare från Kungsberga by ansåg var mycket allvarligt.

– Det är ju lätt att godkänna ett förslag om man tror att alla kungsbergsbor är okritiska, men så är det ju inte och det hade framkommit tydligt om de fått läsa remissvaren. Vad är det för vits att byföreningen och privatpersoner lägger ner massor av arbete på välformulerade skrivelser med alternativa förslag, om ändå inte beslutsfattarna tar del av det och använder det som underlag när de fattar sina beslut? frågar sig Christin Blomberg, Kungsberga byförening. Hon tillägger:

– Att inte ta tillvara denna kulturmiljö med så högt kulturhistoriskt värde är att gå emot det som detaljplanen sägs syfta till, det vill säga att ta tillvara kulturmiljön, kommenterar Christin Blomberg. 

Att samrådshandlingarna inte fanns med när ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott förklarades med att den tjänstepersonen som föredrog ärendet var ny och inte kände till rutinerna.

Planen för Kungsberga by är nu ute på så kallad granskning, det vill säga slutskedet före antagande. Under denna period kan sakägare och boende inkomma med synpunkter en sista gång. Därefter ska synpunkter gås igenom och sedan ska ärendet till kommunfullmäktige för beslut. När detta kan ske är oklart i dagsläget.

Hela utfrågningen kan du höra här:

EWA LINNROS

Läs också