Trafiksatsningar

Trafiksatsningar

| Kommunen arbetar med att snabbt få fram infartsparkeringar och andra kollektivfrämjande åtgärder för att underlätta för medborgarna under byggtiden av Ekerövägen.

Det är staten genom Trafikverket som planerar, bekostar och genomför breddning av väg 261 och Förbifart Stockholm. Det är även Trafikverkets ansvar att framkomligheten för Ekerö kommuns invånare fungerar väl. Då det inte noterats några åtgärder från Trafikverkets sida för att underlätta för kommuninvånarna, ser Ekeröalliansen och Ekerö kommun att åtgärder måste vidtas för att underlätta för kommunens medborgare.

– Ekeröalliansen har lagt ett ordförandeförslag till teknik- och exploateringskontoret att utöka antalet infartsparkeringar på flera platser i kommunen. Vidare att fortsätta arbetet för att främja pendelbåtstrafik, utökad turtäthet på Ekeröleden, bilfärjelinjen och buss på denna i dialog med trafikförvaltningen på Region Stockholm samt att fortsätta främja cykeltransporter som bidrar till avlastning av Ekerövägen, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det som nu planeras är att kommunen ska arbeta för att utöka infartsparkeringen i Svanhagen, skapa en tillfällig infartsparkering vid Träkvista Brunna handelsområde, effektivisera infartsparkeringen vid Träkvistavallen och Lindö samt underlätta för infartsparkering vid Tappström.

– Utöver arbetet för fler infartsparkeringar ska kommunen som en del i den samlade insatsen för förbättrad framkomlighet, även arbeta för att öka turtätheten hos pendelbåtslinjen mellan Tappström och Klara Mälarstand. Kommunen ska arbeta för en ny pendelbåtslinje mellan Tappström och Alvik, säger Sivert Åkerljung, (KD).

– Vi i Ekeröalliansen kommer fortsätta detta arbeta och noga följa Trafikverkets arbete på väg 261 för att efter förmåga kunna agera i våra medborgares intressen. En ytterligare viktig åtgärd vi nu ska fortsätta med är att under tiden för ombyggnation av Ekerövägen, underlätta för cykelpendling in och ut ur kommunen genom ytterligare förbättringar i cykelnätet, säger Ove Wallin (C), 1:e vice kommunstyrelseordförande.

Läs också