Trafikverket svarar

Trafikverket svarar

Även representanter för Trafik-verket var inbjudna till tidningens ”trafikspecial” i radio, men de tackade nej och valde att skicka oss svar på de frågor vi fått in från våra läsare. Nedan följer några av frågorna och svaren.

Varför i allsin dar väntar man inte med att bygga fjärde filen förbi Drottningholm tills när förbifarten är klar?

– Ekerö kommun växer och behovet av en fil för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö är stort. Vägplanen för breddningen av Ekerövägen vann laga kraft i november 2017 och projektet är redan i byggskede. Förbifart Stockholm beräknas öppna för trafik 2026 och breddningen av Ekerövägen kan inte pausas för att invänta öppnandet. Trafikverket och våra entreprenörer prioriterar framkomligheten under byggtiden och arbetar kontinuerligt med att optimera planeringen av våra arbeten på Ekerövägen för såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister. Trafikverket har regelbundna möten med Ekerö kommun, SL och Arriva där vi diskuterar riskscenarier under byggtiden och försöker hitta lösningar.

Från Götiska tornet och in mot Nockeby och Brommaplan finns två gång- och cykelfält. Varför skulle man inte kunna ta det ena fältet i anspråk och underlätta för trafiken?

– Gång- och cykelvägar är inte byggda för att klara belastningen från fordonstrafik. Den sträckan av Ekerövägen som går genom världsarvet mellan Kanton och Nockeby, ger ingen möjlighet att bygga omledningsvägar eftersom skadorna skulle vara omöjliga att reparera. Därför kommer framkomligheten att påverkas mer på denna etapp än de andra två etapperna av Ekerövägen. Drottningholm med slottsparken är statligt byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen. Tillsynsmyndigheterna har ställt krav på att intrånget i parken ska minimeras, vilket avspeglas i vägplanens utformning.

Enligt källa från kommunen prioriteras en plan på att bygga en gångtunnel under vägen i Drottningholm. Men på frågan om man har med det i byggandet av vägen var svaret nej. Det kan alltså innebära att gångtunneln görs efter vägbyggets färdigställande. Varför den ordningen?

– I vårt svar utgår vi från att frågeställaren avser en gångtunnel under Ekerövägen vid Drottningholm i höjd med Pressbyrån. Vägplanen för projektet med breddningen av Ekerövägen vann laga kraft i november 2017 och i den vägplanen finns inte en gångtunnel med. Frågan om en gång- och cykelpassage under Ekerövägen har utretts och i granskningsutlåtandet från 2015-05-19 resonerar Trafikverket så här: ”Möjligheterna att anlägga en gång- och cykelport under Ekerövägen har studerats i olika lägen och utformningar. Oavsett läge och utformning innebär en port utrymmeskrävande konstruktioner och blir ett främmande inslag i miljön. Kopplat till världsarvet innebär det ett irreversibelt ingrepp. Vägens dominans ökar och det blir svårare att uppfatta grönytorna som sammanhängande. På grund av att det blir längre för gående att gå genom porten är risken stor att de ändå väljer att korsa vägen i plan. Trafiksäkerhetsvinsterna blir små. Genom att hastigheten minskar till 40 kilometer per timme blir trafiksäkerheten god för dem som korsar vägen.”

EWA LINNROS

Läs också