Vad säger  kommunallagen?

Vad säger kommunallagen?

I artikeln om kommunens hantering av ärenden och frågor, handlar det om både mindre och större frågor och kommunens hantering av dessa. Men vi har tittat i ett bredare perspektiv på hur ärenden och beslut ska hanteras och hur offentlighetsprincipen fungerar.

I artikeln säger Jonas Orring, chef för teknik- och exploateringskontoret, att flera ärenden behandlas muntligt och så även beslut.

När det gäller kommunens skyldighet att dokumentera, är det skillnad om det är klassat som ett ärende eller inte. Innan en fråga blir ett ärende, är det ok att föra muntliga diskussioner. Så snart det hela blir ett ärende, ska allting som påverkar ärendet åt ett eller annat håll där man har tagit ställning till något utifrån det man har fått information om, finnas skriftligt.

Annons

För att ett beslut ska kunna överklagas, måste det också vara formaliserat i skrift. Ett exempel som vi fått in till redaktionen är följande:

Ett brev från kommunen kom till en kommuninvånare om att ett bullerplank upprättats intill invånarens tomt. Personen kunde dock konstatera att bullerplanket inte följde de föreskrifter som kommunen har för ett gällande sådant. Men för att kunna överklaga, måste det finnas ett formellt beslut. Personen kontaktade därför kommunen och ställde frågan om brevet var att likställa med ett formellt beslut. Först då upprättades ett ärende och ett formellt beslut togs. Men hade inte personen ifrågasatt det hela, hade det alltså inte formaliserats.

Till varje beslut ska det finnas ett underlag, det står både i kommunallagen och i grundlagen i Regeringsreformen. Alla beslut ska fattas på saklig grund, det vill säga att alla ärenden ska vara utredda, förberedda. Det ska finnas ett underlag och det ska vara skriftligt. Detta i sin tur ska finnas registrerat, det vill säga diariefört så att det går att hitta och så att allmänheten, media och den som är berörd av ärendet kan granska och se om man uppfattar att det är ett korrekt underlag.

Är det så att man finner att det brister, då är det ett ärende för JO. De tittar inte på själva beslutet utan på ärendehandläggningen.

För den kommuninvånare som önskar ta del av en handling, ska denna lämnas ut så snart det är möjligt.

– Det innebär att du ska få ut handlingen medan du väntar om du är på myndigheten eller få den skickad till dig samma dag om du ringer. Tjänstemannen får inte säga ”jag har inte tid just nu”. Han eller hon får lägga sitt ordinarie arbete åt sidan och hjälpa dig. Om det dröjer mer än två, tre dagar innan du får ut uppgiften har det gått för lång tid, förklarar statsvetaren Jan Turvall, lektor och studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen.

EWA LINNROS

Läs också