”Varför svarar inte kommunen?”

”Varför svarar inte kommunen?”

Många upplever det svårt att få återkoppling

MN har kontaktats av flera kommuninvånare som gett exempel på frågor som inte fått svar från kommunen. Vi tar upp två av dessa och har sökt svaren på varför svaren inte givits.

En kommuninvånare kontaktade kommunen den 4 augusti och ställde frågan om det finns något underhåll av fotbollsplanen mellan Ploglandsvägen och Tomtbacksvägen i området Brunna samt vem som ansvarade för planen. Frågan skickades först till kommunens kontaktcenter ”Ekerö direkt” som skickade vidare frågan till kultur- och fritidsnämnden. De i sin tur sände den vidare till nämndkontoret kultur och fritid för hantering. Den 8 september får personen svar från en förvaltarassistent att frågan skickats till ansvarig avdelning som är tekniska kontoret och att de ska återkomma inom snar framtid till honom.

Då det fortfarande inte kommer någon återkoppling, stöter personen på kommunen igen och får då svar den 29 september från förvaltningsassistenten, att denne ska kontakta fastighetskontoret och tillsammans med dem ”kolla på alternativa åtgärder” för fotbollsplanen. Men sedan har ingenting hänt.

Annons

Jonas Orring, chef för teknik- och exploateringskontoret kommenterar:

– Vi tyckte att vi gav tillräcklig återkoppling i september med hänsyn till ärendets art. Det har varit lite oklarheter kring den här bollplanen, men jag upplever att den inte behöver en akut åtgärd. Den fungerar alldeles utmärkt. Sedan har vi funderat på om vi ska ha kvar den eller inte, men det här är inget högprioriterat ärende.

Kärnfrågan är ändå varför återkopplingen inte alltid verkar fungera som den borde och varför det tar tid att få svar. Ytterligare ett exempel rör ett ärende kring dels hanteringen av en väg i samband med en exploatering, dels frågor kring bullerstörningar inom samma exploateringsområde. 31 juli efterfrågar en kommuninvånare ärendenummer samt ärendeblad, men kommunen svarar inte. 17 oktober gör invånaren påstötning och 23 oktober skickar Jonas Orring exploateringsavtalet men inget ärendeblad. Mail skickas till Jonas Orring med önskan om besked om hur kommunen tänker hantera frågan rent praktiskt, det vill säga hur det handläggs. Men på denna fråga har ingen återkoppling kommit.

– Frågan är fortfarande inte löst och vi håller på att titta på det här igen, men det här är inget enkelt ärende. Det gäller framförallt bullerproblematiken, svarar Jonas Orring.

Men varför får personen inte ta del av ett ärendeblad?

– Många tycker kanske att vi bör diarieföra ett ärendeblad för allting, men det gör vi inte. Flera av våra ärenden sker muntligt och även beslut, då vi annars drunknar i det administrativa.

– Men som du säger så är detta inte ett enkelt utan ett ganska omfattande ärende. Bör det då inte föras skriftliga anteckningar kring hanteringen?

– De har fått återkoppling med hela exploateringsavtalet, däremot är det en fråga om hur vi ska hantera det och vilka ställningstaganden vi ska göra. Att man inte har fått något svar på det, beror på att vi fortfarande funderar på hur vi ska hantera det, svarar Jonas Orring som också förklarar att mer djuplodande ärenden som just detta, tar längre tid då flera förvaltningar är inblandade.

”Ekerö direkt” ger svar på 74 % av alla frågor

Kommunens kontaktcenter Ekerö direkt” är första instansen då man vill ställa frågor gällande kommunen och komma i kontakt med tjänstemännen. 

– Ekerö direkt och övriga enheter ska återkoppla i alla ärenden som kommer in, dock är det inte alltid vi kan lösa en fråga, men vi kan besvara den med den informationen vi har idag, berättar Susanne Milton, chef för Ekerö direkt.

– Detta gäller exempelvis när man frågar om ett beslut som ännu inte är taget eller om man vill veta resultatet av en utredning som ännu inte är klar, då informerar vi om det.

Hur ser statistiken ut när det gäller antal inkomna frågor och lösta sådana?

– I 74 procent av fallen besvarar vi frågan direkt. De frågor som kräver ett svar från en specialist eller handläggare vidarebefordras till den enhet som hanterar frågeställningen. I dessa fall tar Ekerö direkt frågeställarens uppgifter och en kort beskrivning av frågan som sedan besvaras av en specialist eller en handläggare direkt till frågeställaren.

Vad ska man tänka på när man hör av sig med en fråga?

– Vilka uppgifter man behöver ange beror lite på vilken fråga man har och vilket område frågan gäller. Exempelvis när man ringer in till socialtjänsten är det ofta personnumret som är viktigast och när det gäller bygglovsfrågor kan det vara bra att ha diarienummer eller fastighetsbeteckningen, förklarar Susanne Milton.

EWA LINNROS

Läs också