Visioner kring kommunekonomi

Visioner kring kommunekonomi

Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om kommunens ekonomi. Under den gångna mandatperioden har kommunens resultat visat positiva siffror.

I alliansen Ekerös politiska plattform för mandatperioden 2015 till 2018, står följande om kommunens ekonomi:

”Den ekonomiska politiken syftar till att ansvarsfullt förvalta Ekeröbornas gemensamma resurser och ge långsiktig tillväxt. Endast en stark ekonomi i Ekerö kan skapa handlingsutrymme för kommunen att satsa på angelägna områden. Vår gemensamma målsättning är att när ekonomin så tillåter, sänka kommunalskatten.”

Kommunens resultat 2015 var positivt med 52 miljoner kronor. 204 miljoner kronor var kommunens totala investeringar under året i bland annat Färentuna och Närlunda skolor, den nya sporthallen och Roshagens gruppbostad.

Men en del projekt blev betydligt dyrare än vad som var beräknat. De två sistnämnda projekten blev betydligt dyrare än vad som var budgeterats från start. Hösten 2014 beräknades kostnader för nya sporthallen till 41 miljoner kronor. Slutsumman blev dock betydligt högre och hamnade på dryga 77 miljoner kronor. När det gäller Roshagens gruppbostad, var budgeten på 14 miljoner kronor. Men efter många problem med den upphandlade entreprenören, fick kommunen anlita andra entreprenörer och göra om stora delar av byggnationen. Slutsumman för detta projekt hamnade på dryga 24 miljoner kronor.

Men kommunen har uppvisat positiva resultat även 2016 0ch 2017 pekar också i den riktningen, även om det upprepats vid varje budgetförhandling under mandatperioden, att kärvare tider väntar.

I årsredovisningen för 2016 blev kommunens resultat åter positivt med 80 miljoner. Där uppges att ”kommunens resultat tillförs det egna kapitalet och möjliggör både en ökad reservering i resultatutjämningsreserven för att kunna disponeras den dag det blir lågkonjunktur och en reservering för framtida särskilda satsningar”. Under 2016 låg kommunens totala investeringar på 144 miljoner kronor. Under detta året blev bland annat kommunens nya sporthall klar och mot slutet av året kunde boende flytta in i nya gruppbostaden Roshagen.

Årsredovisningen för 2017 är under framtagande i tjänstemannaorganisationen och överlämnas sedan för politisk behandling som slutförs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april. Vid fullmäktigemötet den 7 november  presenterades delårsrapporten där resultatet bedömdes till positivt på 24 miljoner kronor.            

MODERATERNA

Vi har ansvarsfullt förvaltat medborgarnas resurser, utgått från deras behov och skapat långsiktig tillväxt. Avgörande har varit att höja kvaliteten i vår kommunala service och möta medborgares förväntningar.

De närmsta åren står vi inför en spännande utveckling. Nya trafiklösningar och en kommunal service i toppklass leder till att vi kan gå från en landsortskommun till vår vision av småstad. Det innebär ekonomiska fördelar med en ökad skattebas. Initialt kommer det kräva ekonomiska satsningar för att bibehålla kvalitén på kommunal service samtidigt som vi växer. Det ställer höga krav på oss som förvaltar den kommunala ekonomin.

Ekeröalliansen står väl rustade och hoppas åter få förtroendet att jobba för en hållbar utveckling, höga målsättningar och ansvarsfullt förvaltande av skattemedel.

 

CENTERPARTIET

Kommunens ekonomi är god och har varit så under flera år. Ett årligt överskott utan att göra avkall på kvalitet ger både en buffert för sämre tider och utrymme för investeringar. Ekerö har länets lägsta arbetslöshet, en välutbildad och välavlönad befolkning. Vi ser inget behov att höja kommunalskatten. Med ny bebyggelse och ökad folkmängd följer behov av stora investeringar i den kommunala infrastrukturen, såsom skolor, förskolor och äldreomsorg samt inte minst en god integration av nyanlända medborgare. Vi värnar om medborgarnas valfrihet och sätter alltid jobb före bidrag. För rekreation och fritid vill vi investera i fler lekplatser, ridspår och badplatser och värna tätortsnära natur. För arbetspendlarna behövs välbelägna infartsparkeringar. En växande befolkning och en fjärde fil på väg 261 ger underlag för bättre kollektivtrafik. Pendelbåten kommer att kunna anlöpa Tappström året runt efter en muddring.

KRISTDEMOKRATERNA

Vår politik bygger på marknadsekonomi med socialt ansvar. Vi ska ha bra välfärd, men sträva efter så låg skatt som möjligt. Pengar kvar i slutet av månaden är också välfärd. Därför vill vi bland annat slopa pensionärsskatten och införa jobbskatteavdrag för föräldrar. Inom kommunen ska vi ha en effektiv organisation, utan för stor kostym eller onödig byråkrati. I över 10 år har kommunens resultat varit positivt tack vare borgerlig politik, men vi kan inte luta oss tillbaka. Här tror vi på utmanarrätt, det vill säga att viss kommunal verksamhet kan konkurrensutsättas av privata aktörer. Vi står inför stora investeringar som inte kan finansieras utan nya lån, något vi dock inte är så oroliga över eftersom vi samtidigt växer kraftigt. Vi vill se över vilka tillgångar som kan säljas för att delfinansiera investeringsbehovet. Här finns till exempel områden inom Ekerö bostäders bestånd som lämpar sig för försäljning till de boende.

                    

LIBERALERNA

Liberalerna anser att en mer långsiktig planering gynnar den ekonomiska stabiliteten. Att värna invånarnas pengar är grunden. Vi ser hellre god hushållning än skattehöjningar. Att våga ta vissa kostader på kort sikt betalar sig på lång sikt, till exempel genom att satsa på förebyggande åtgärder inom skola, kultur/fritid och socialtjänst. Akutinsatser för att till exempel hantera psykisk ohälsa, hot och våld samt beroendeproblematik är mycket dyrare per individ än långsiktigt förebyggande arbete som gynnar bredare grupper. Vidare vill vi förbättra upphandlingen i kommunen för att minska risken att fastna i avtal som blir långt mycket dyrare än planerat. En annan investering är att stärka vissa delar av tjänstemannaorganisationen för att hantera fler ärenden internt och spara in på konsultkostnader.

SOCIALDEMOKRATERNA

År efter år har Ekerö kommun gjort stora budgetöverskott, pengar som egentligen borde använts till att minska barngrupper eller renovera omklädningsrum har istället använts för enskilda satsningar eller avbetalning av lån. Socialdemokraterna vet att Ekerö kan göra mer och vill att skattemedel ska användas till långsiktiga och ansvarsfulla investeringar. Att överskrida budgeten för investeringar med 50-100 procent såsom fallet Mälaröhallen, är både oansvarigt och slösaktigt. Med tydligare krav i upphandlingsprocessen får kommunen det vi vill ha till ett pris vi kan förvänta oss. Socialdemokraterna vill inte sälja ut gemensamma egendomar såsom Ekerö bostäder eller Sanduddens skola för att finansiera kortsiktiga investeringar. Vi vill fortsätta utveckla Ekerö på ett långsiktigt och ansvarsfullt vis.

MILJÖPARTIET

Ekerö växer och det kostar. Vi kombinerar klimatnytta med ekonomisk hushållning. En hållbar ekonomi bygger på bra planering och prioritering av begränsade resurser. Gröna obligationer är en del av lösningen på de stora investeringsbehov som vi står inför. Solceller på kommunens tak ger långsiktigt lägre energikostnader. Om vi ersätter kommunens driftsfordon med en elbilspool får vi lägre bränslekostnader och kommuninvånarna får större valmöjlighet att välja transportmedel. Bättre underhåll av våra lokaler frigör pengar till elevhälsa. Långsiktig framförhållning i planering av kommunens kärnverksamheter sparar pengar. En cirkulär ekonomi där vi kan skapa värde av vårt avfall genom en biogasanläggning är ett exempel på god ekonomisk hushållning där ekonomi och klimat går hand i hand.

ÖPARTIET

Ekerö kommuns verksamhet omsätter 1,6 miljarder kronor och sysselsätter 1 500 personer. Det är sålunda en relativt omfattande verksamhet.När vi studerar framtida behov för våra medborgare så kommer behoven öka kraftigt. Ekerö står därför inför ett stort utbyggnadsbehov av skola, vård och omsorg. Kostnaderna ökar därmed samtidigt som intäkterna inte ökar lika mycket. Under mandatperioden kommer därför en obalans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen att uppstå. Mot denna bakgrund ser vi att fokus bör vara en översyn av central politisk organisation och kommunledningskontoret som motsvarar cirka 100 miljoner kronor. Posterna motsvarar hela kultur- och fritids, miljö-, tekniska-, byggnads- samt brandförsvarets verksamhet. Öpartiet anser att fördelningen är fel – skatten ska gå till verksamheten.  

VÄNSTERPARTIET

Ekeröalliansen är ovarsam med skattebetalarnas pengar. När det kommer till kommunens lokaler, till exempel skolor, har man ingen underhållsplan. Det lappas och lagas och blir i slutänden mycket dyrare än om man hade gjort det ordentligt från början. Man åker på dyra konferensresor. Pensionärerna på Ekgården har en årlig budget på cirka 10 000 kronor för aktiviteter, motsvarande belopp spenderades på alkoholhaltiga drycker under en konferensresa 2016. Ett annat exempel är vinsten Ekerö bostäder gör, som går till kommunens budget istället för att komma hyresgästerna tillhanda. Det liknar en extra skatt på hyran. Ekeröalliansen vill gärna sälja ut och privatisera både skolor och allmännyttan. Klirr i kassan vid försäljningen men det leder bara till att Ekerö blir en fattig kommun utan tillgångar.

SVERIGEDEMOKRATERNA

En förutsättning för levande Mälaröar som utvecklas är att invånarna i vår kommun känner delaktighet och ett demokratiskt inflytande. Detta kräver en öppen dialog där styret tydligt redovisar hur skattemedlen fördelas.  Sverigedemokraterna vill se en tydlig redovisning av faktiska kostnader, exempelvis för asylinvandringen. Den så kallade Robin Hood-skatten som Ekerö bidrar med genom det kommunala utjämningssystemet ska inte ses som konstant och villkorslös utan varje kommun bör ha som mål att vara självförsörjande. Ekerö ska genom ansvarstänkande och långsiktig planering se till att ha ett överskottsmål på minst 2 procent för att klara konjunktursvängningar. Privata aktörer ska tillåtas att konkurrera inom välfärdsområdena, så länge detta präglas av långsiktighet, kontinuitet och kvalitét.

EWA LINNROS

Läs också