Visioner kring näringsliv

 Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om näringsliv.

Svenskt näringsliv sammanställer sedan 2001 en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Ekerö kommun blev ”Årets klättrare” 2017 i denna ranking och hamnade på plats 86 vilket är en avancering från 2016 med 52 placeringar. Av Stockholms läns 26 kommuner hamnade Ekerö på plats 18. Kommunen har varit ”Årets klättrare” tidigare, det var 2014. Men 2015 blev Ekerö istället ”Årets dykare”.

Utöver att Ekerö kommun blev ”Årets klättrare” 2017, har kommunen också den största ökningen av företag i länet. 

Men i årets ranking från Svenskt näringsliv, är resultatet inte lika positivt.  Ekeröföretagarnas sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet hamnade strax över godtagbart. Läs mer om detta i artikeln ”Nedgång för näringslivsklimat”. 

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätning är resultatet inte lika positivt. I mätningen ger företagare betyg på kommunens service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälso-skydd och serveringstillstånd. Här handlar det om bemötande, tillgänglighet, information, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet. I mätningen ingår 171 kommuner. Här rankas Ekerö kommun på plats 154. Kommunens ”nöjdindex” ligger på 61 som klassas som ”icke godkänt”.

Ekerö kommun ökar med cirka 220 företag per år. Nyföretagandet rankas på plats nio av 290 kommuner. De flesta företagen mår väl och expanderar. Det är också få konkurser, cirka tio stycken per år. Totalt finns 3 700 aktiva företag i kommunen. Från 2014 till 2017 har cirka 650 nya företag startats som är aktiva. Vilande nya företag under denna period är cirka 300 stycken. Den totala omsättningsökningen har gått från  sex till nio miljarder kronor i nettoomsättning under perioden, det vill säga en ökning med tre miljarder kronor. Det går väldigt bra för de aktiva företagen.

90 procent har noll till fyra anställda, 15 företag har mellan 50 och 150 anställda.

MODERATERNA

 Vi är stolta över kommunens blomstrande näringsliv och vill göra vad vi kan för att underlätta för företag att starta, anställa och växa. Då företagsamhet är grunden för vår välfärd och det som driver samhället framåt, är vårt mål att Ekerö kommun ska vara Sveriges bästa kommun för företagare. Genom etableringsbar mark, fler arbetsplatsområden, regelförenklingar och ett tätare samarbete vill vi underlätta för företag att etablera sig i kommunen. Den 27 mars tillsatte vi ett arbete för att se över hur vi kan göra det så enkelt och smidigt som möjligt att driva sitt företag i kommunen. Arbetet innebär att vi kommande mandatperiod ser över vilka regler som kan rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras.

CENTERPARTIET

Att vara företagare i Ekerö kommun är uppskattat och framgångsrikt. Det visar det stora antalet företagare, cirka 3 000 i kommunen. De flesta drivs hemifrån men vi måste också få till en snabbare hantering av detaljplaner. Ekeröallinasen arbetar med att hitta enklare och snabbare vägar men vi måste ändå hålla oss till de lagar som finns. Senaste nöjdhetsundersökningen bland företagen som tyvärr inte var så bra, tror vi handlar om detta. Stora som små företag ska känna sig välkomna till Ekerö kommun, Centerpartiet tillsammans med Ekeröalliansen lovar att göra allt som går för att det ska vara lätt att vara företagare i kommunen. Det kommer underlätta när förbifarten samt fjärde filen till Bromma är klara. Vi vill gärna ha fler arbetsplatsområden och vi har en näringslivsenhet i kommunen tillgänglig för företagen.

KRISTDEMOKRATERNA

De flesta arbetstillfällen skapas i småföretag, och utan dem skulle vi inte ha råd med någon välfärd. Därför skall dessa frågor ha hög prioritet i politiken. Vi vill förbättra den kommunala servicen till företagen; där vi i flera undersökningar får för låga betyg. Näringslivskontorets uppdrag och tjänstegarantier bör ses över. Servicefrågan spänner över alla politikområden och berör många verksamheter, varför den måste prioriteras på flera håll. Vi vill införa en företagslots, för att effektivisera ärenden, korta handläggningstider och förbättra upplevelsen. Att underlätta för besöksnäringen, säkra småföretagarperspektiv i upphandlingar och införa utmanarrätt är några förslag som gynnar våra företag. Flexiblare detaljplaner som medger förtätning och småskalig verksamhet är ytterligare ett sådant.

 LIBERALERNA

Lyhördhet, snabbhet i handläggningen och hög kompetens hos de tjänstemän som möter företagen är prioriterat för Liberalerna. Vi vill att kommunens politiker och tjänstemän ska se företag som medskapare i utvecklingen av kommunen. Det finns stor potential i turistnäringen i Ekerö kommun. Därför vill vi ge näringslivschefen i uppdrag att i samverkan med företag och entreprenörer ta fram en strategi för turistnäringen. För att stimulera småföretag att etablera sig i Ekerö kommun måste det finnas tillgång till lokaler för mindre företag i form av företagshotell och kontor. Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att företagare inte är en funktion, företagare är människor. Och för att företagare ska vilja bo och verka i kommunen måste kommunens verksamhet och service generellt hålla hög kvalitet.  

SOCIALDEMOKRATERNA

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Ekerö kommun. Kommunen ska alltid välkomna och vara öppen och behjälplig när det gäller etablering och utveckling av det lokala näringslivet. Det kan ibland kännas tungrott att expandera då ledtiderna för bygglov, detaljplaner och miljöhantering kan vara långa. Idag upplever många företag dessutom att infrastrukturen bygger hinder, det handlar om köer på vägarna, bristfällig kollektivtrafik men även avsaknad av både VA och fiber längre ut i kommunen. Att rekrytera till kommunen är svårt, särskilt för den som söker personal från hela landet, det saknas bostäder som gör det möjligt för alla att flytta till Ekerö. I ett levande Ekerö finns också ett väl utvecklat näringsliv som gör att det går att arbeta, leva och bo i kommunen.

MILJÖPARTIET

Vi behöver fler moderna och innovativa företag på Mälaröarna som kan utvecklas och skapa jobb här på öarna. Näringslivet behöver breddas genom digitala tjänsteföretag som efterfrågar den högutbildade kompetens som finns här i Ekerö kommun. Vi tror också att vi lokalt skulle gynnas av att införa nya sociala företag baserade på gröna näringar och delningsekonomin som ett sätt för arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Det lokala näringslivet utgör stommen i utvecklingen i kommunen och därför behöver vi både planera och detaljplanelägga minst två arbetsplatser för varje ny bostad, inte minst för att slippa köerna. Näringslivet på Mälaröarna kan växa tillsammans tack vare hög kompetens och lokal efterfrågan, vilket också bygger en hållbar framtid.

ÖPARTIET

Att skapa goda förutsättningar för ett lokalt näringsliv och en hållbar tillväxt är för Öpartiet en central fråga. Ekerö kommun har enligt Svenskt näringslivs årliga kommunranking gjort en positiv uppryckning. Tyvärr är det fortsatt stora brister när det gäller tjänstemäns attityd till företagande, tillämpning av lagar och regler, infrastrukturen i kommunen samt skolans attityd till företagande. På alla dessa områden tappar Ekerö kommun. Det vill vi i Öpartiet ändra på via en direktdialog med det lokala näringslivet för att gemensamt komma fram till konkreta åtgärder. Fler policys och icke förpliktigande dokument tjänar ingen på. 

 VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill skapa goda förutsättningar för tillväxt och långsiktighet för små och medelstora företag i Ekerö kommun. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Alla som arbetar ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. En stor grupp arbetstagare har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Oseriösa företag dumpar löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller missbruka regelverken. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Småföretagandet är en av de viktigaste grundstenarna för vår gemensamma välfärd. Det är till största del småföretagare som skapar tillväxt och sysselsättning. För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att Ekerö kommun ska tillhandahålla god service och främja entreprenörskap och innovation. Vi bör uppmuntra småskaliga jordbruk, uppfinnarverksamhet och gårdsförsäljning. Tillväxten måste ständigt hållas i balans i förhållande till viktiga samhällsvärden, såsom folkhälsa, kulturarv, miljö och bevarandet av ett starkt socialt kapital. Kommunen har klättrat på svenska näringslivets rankningslista, vilket är mycket gott. Dock får vi inte glömma bort att näringen är i ständig utveckling och vi ska självklart sträva efter att kunna stoltsera som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

EWA LINNROS

Läs också