Korta bostadskontrakt motverkar integration

Korta bostadskontrakt motverkar integration

I en rapport från Länsstyrelsen som släpptes strax innan sommaren, framgår att de tidsbegränsade bostadskontrakten som många kommuner erbjuder nyanlända, leder till sämre integration. I Ekerö
kommun får nyanlända tvåårskontrakt med möjlighet till förlängning ytterligare två år, men sedan måste man ordna boende på egen hand.

När bosättningslagen trädde i kraft 2016 reglerades kommunernas skyldigheter att ordna bostäder till de nyanlända personer som anvisades till dem. I länsstyrelsens uppföljning av vad lagen har haft för effekt, kan man se att i det korta perspektivet har mottagandet av nyanlända blivit betydligt jämnare. Men efter ett par år förändras dock situationen, då många nyanlända flyttar från sin anvisningskommun då de inte hittar bostad där. I rapporten pekar man bland annat på att Barnkonventionens grundstenar åsidosätts då man inte tar tillvara barnens synpunkter när familjer tvingas flytta. Det för även med sig en kompetensförlust när nyanlända som börjat etablera sig, flyttar från orten på grund av att de inte hittar bostad där. I Ekerö kommun får nyanlända hjälp med två års bostadskontrakt med möjlighet till förlängning i ytterligare max två år, sedan måste man ordna boende på egen hand.

– Dessvärre går det inte att få fram någon statistik på hur många av de nyanlända som blivit anvisade till vår kommun och som sedan flyttat härifrån. Den informationen raderas efter två år, med hänvisning till GDPR, säger Lena Törnblom Löfquist, kommunens samordningschef.

Hon tycker sig dock inte se att det varit något större problem för dem som måste lämna sina bostäder när den tillfälliga hyrestiden går ut.

– Det har inte varit någon barnfamilj som har blivit satt på gatan. Kommunen hjälper till med flera olika funktioner som stöttar när det gäller att leta bostäder, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) menar att kommunen gör vad den kan utifrån de förutsättningar som staten erbjuder och att migrationen måste anpassas till de möjligheter som finns att erbjuda de nyanlända bostad. Han säger att kommunen redan inledningsvis flaggade för att problemen som man nu ser skulle uppstå, pekar på att sysselsättningsgraden är låg hos nyanlända i allmänhet och menar att regeringens migrationspolitik totalt har fallerat.

– Migrationspolitiken är statligt styrd och därför även ett statligt ansvar. Jag ser en tydlig trend att skjuta över mycket av statens misslyckanden på oss i kommunerna runt om i Sverige, säger han.

LO BÄCKLINDER

Läs också