Antagande av Träkvista torgs plan närmar sig

Antagande av Träkvista torgs plan närmar sig

Detaljplanearbetet för Träkvista torg har pågått under flera år. Detaljplanen har nu justerats efter inkomna synpunkter om torgets framtida utformning och beslut väntas tas efter sommaren.

Redan 2011 var förslag om byggnation vid Träkvista torg aktuellt. Reaktionerna och protesterna har varit många. En medborgardialog anordnades 2017 och detaljplanen har ställts ut för granskning där sakägare haft möjlighet att lämna synpunkter.

– Det har kommit in fantastiskt mycket bra synpunkter från boende och sakägare under processens gång, som också har medfört att det har skett väsentliga förändringar från de ursprungliga förslagen till de som ligger framme nu, berättar Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

De dominerande synpunkterna har rört husens höjd som många anser varit för höga och också, hur trafiksituationen skulle påverkas negativt utifrån det förslag som låg då.

Detaljplanen har varit uppe i tjänstemannaberedningen. Justeringar har gjorts i planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen, plankartan och gestaltningsprogrammet för att tillmötesgå inkomna synpunkter. Utformningen och strukturen har justerats och bebyggelsen har sänkts sedan samrådsförslaget. Stor vikt har lagts på utformningen och gestaltningen av bebyggelsen för att uppnå en bättre karaktär, trivsel och säkerhet som smälter bättre in i omgivningen. När det kommer till trafiksituationen blir det en ny ljusreglerad trafikkorsning vid Ekerövägen – Jungfrusundsvägen. Detta ska öka säkerheten. Det förklaras också att med en breddning av Ekerövägen, kommer trafiksituationen förbättras.

–  Nästa steg är antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Vi väntar på några kompletterande utredningar samt kommer att göra vissa redaktionella ändringar och förtydligande i detaljplanen inför antagandet. Antagandet är planerat till efter sommaren, berättar Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef.

Genomförandetiden för planen beräknas till tio år och är planerad att ske etappvis för att säkerställa god miljö under byggnation och att trafikens framkomlighet inte påverkas i för stor utsträckning.

EWA LINNROS

Läs också