Arbetet just nu med förbifarten

Cirka 90 procent av tunnlarna är utsprängda och cirka 79 procent av arbetet med att bygga förbifartens sex trafikplatser är klart. Så här är läget just nu för arbetena som berör Mälaröarna.

Gjutningsarbeten pågår på flera områden längs sträckan, bland annat för den nya Tappströmsbron. Några fundament är färdiga och Trafikverket arbetar nu med landfästet på Lovösidan och har nyligen monterat färdigt bullerskyddsskärmar längs vägsidan som vetter mot Ekerö centrum.

Inslagsvalvet till nya Lindö tunnel är också färdigställt och nu fortsätter arbetena med tunnelröret.

Vad gäller breddning av Drottningholmsbron utförs just nu arbeten med brolagren under Nockebybron och man har  sågat bort delar av betongen på bron för att kunna bygga ut den. Armeringsarbeten pågår för att gjuta en stödmur. Först breddas den södra sidan av bron och sedan den norra.

Under de närmaste dagarna kommer man arbeta natt längs Lovö kyrkallé intill Ekerövägen för att laga vägen och samtidigt göra vatten- och avloppsarbeten. För att kunna genomföra arbetena behöver man stänga av infarten till Lovö kyrkallé från Ekerövägen för trafik. Trafiken leds om till och från Lovö kyrkallé via Rörbyvägen nattetid. Senare i juni läggs ny asfalt på platsen.

Natt- och asfalteringsarbeten kommer även i mitten av juni ske  på Drottningholmsbron och andra platser i kommunen när vägavsnitt ska lagas eller få ny asfalt.

På Lovö fortsätter sprängningen av tunnlarna som ska ansluta till förbifarten vid två nya trafikplatser på Lovö, Tillflykten och Edeby. Trafkverket har nyligen startat arbeten med marken och kanalisationen i tunnlarna under Lovö, där man hittills mest har sprängt ut berget. Arbetet med samtliga fyra schakt för luftutbytesstationer på norra Lovö har kommit igång och även förberedelser inför kommande arbete med schakten på södra Lovö.

Längs Ekerövägen pågår  breddningsarbetet i princip längs hela sträckan.

Sjöfartsverket har också beslutar om öppningstider för Tappströmsbron och Nockebybron under sommaren.

Mellan 27 juni och 3 juli är farleden förbi Tappström avstängd för all sjötrafik klockan 7 till 19. Det är också begränsad framkomlighet fram till hösten 2022 på grund av vägarbetena med den nya bron.

Nockebybron kan öppnas efter anmälan till brovakten. Mellan 1 juni och 31 december är vattenområdet avlyst på den västliga sidan av Nockebybron. Det betyder att det är förbjudet att vistas där. Sjötrafik kan ändå passera under bron.

De tillåtna öppningstiderna för de båda broarna varierar över året. Perioderna är indelade i halvår, där sommarhalvåret är från 1 maj till och med 15 oktober och vintertiderna sträcker sig från 16 oktober till 30 april.

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens kurva till Häggvik. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom det byggs två separerade tunnelrör för nya E4:an, av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vidare byggs sex nya trafikplatser, som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.

Anläggningen beräknas kunna öppna för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm och kan avlasta Essingeleden.

Trafikverket bygger förbifarten i olika faser och just nu pågår byggfasen. Man arbetar med många olika slags arbeten i tunnlarna, som när de är utsprängda bland annat ska kläs in med ett tätskikt och här ska även arbeten med mark och kanalisation göras för att man ska kunna anlägga vägarna. Ledningar för vatten och avlopp ska också utföras och även förberedelser sker nu för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras i ett senare skede.

Efter byggfasen, när Trafikverket sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna är klara, påbörjas nästa fas i projektet då all teknik ska installeras. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik.

Läs också