Ärendet om Munsö skola tas nu upp för politiks beredning

Ärendet om Munsö skola tas nu upp för politiks beredning

Ärendet om samorganisering av Munsö- och Sundby skolor tas nu upp för politisk beredning i barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningschefen för barn- och utbildning i kommunen har tidigare givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kvalitet och en ekonomi i balans och föreslagit samorganisering av Munsö- och Sundby skolor. Frågan om att politiskt bereda frågan i nämnden har väckts och därför anser Ekeröalliansen att tillmötesgå det önskemålet genom att upprätta ett beslutsärende till kommande nämndsammanträde tisdagen den 5 maj. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att föreslås besluta att från och med läsåret 2020/2021 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolas lokaler.

– Frågan om samorganisering som föreslås av förvaltningen har fått uppmärksamhet och många har efterfrågant en politisk beredning. Ekeröalliansen vill tillmötesgå detta och avser att ta upp frågan för beredning i barn- och utbildningsnämnden den 5 maj. Ekeröalliansen anser att om vi ska behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader, har vi kommit fram till att samorganisering är ett nödvändigt beslut. Genom att vi lyfter frågan för beslut i nämnden ges möjligheten för samtliga representerade partier i nämnden att visa var man står i frågan, säger Sivert Åkerljung (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Jag välkomnar att nämnden väljer att ta upp frågan för politisk beredning. Det förslag min förvaltning har utarbetat visar tydligt att den här förändringen är nödvändig, och kommer innebära att vi säkerställer en riktigt bra, kvalitativ och stabil skola som kan erbjuda barnen en adekvat verksamhet på lång sikt, säger Johannes Pålsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens utredning beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och Sundby skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka konsekvenserna blir med varje förslag avseende bland annat elever, personal, undervisning, ekonomi och skolskjuts. Bristande elevunderlag skapar både organisatoriska och ekonomiska svårigheter idag, men på längre sikt riskerar situationen att förvärras om inga åtgärder vidtas. Framtida minskade budgetramar, ökade personalkostnader, hyror och andra fasta kostnader samtidigt som elevunderlaget inte ökar i den utsträckning som krävs medför också att skolorganisationen måste förändras. 

EWA LINNROS

Läs också