Året som gått 2019 del 1

Parkvillorna kvar

Hyresgäster i Ekerö bostäders fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö fick i höstas information om att husen skulle rivas för att området skulle förtätas med nya byggnader. Statens fastighetsverk motsatte sig rivning av befintliga parhus och uppförande av föreslagna byggnader, varken rivnings- eller bygglov fanns och en ny detaljplan måste först upprättas. Dessutom är området klassat som riksintresse. Ekerö bostäder drog tillbaka förtätningsprojektet och nu vill bolaget istället sälja lägenheterna och värdering av dem pågår.

Birkaskolans placering

En protestlista med över 100 namn mot den tänkta placeringen vid Uggleberget av en ny skolbyggnad till Birkaskolan, har lämnats in till kommunstyrelsen. I protesten hänvisade man till kommunens egna formuleringar kring mål, vision och strategiska frågor. Dessa säger att ”expansion ska ske på ett sätt så att varken natur- och kulturmiljövärden eller framtida utveckling äventyras, detta görs bäst genom varsam utbyggnad”. Vidare att ”medborgarnas behov ska vara utgångspunkt för kommunens ställningstagande”.

– En placering vid Uggleberget är inte aktuellt. Ingen ny placering är på gång. Kommunen kommer att föra en dialog med Birkaskolan för att få deras syn på lämplig etablering och möte är bokat under december, berättar Jonas Tingvall, fastighetschef, Ekerö kommun.

Buss 350 fortsätter

Den 19 augusti började buss 350 trafikera sträckan från Ekerö centrum via Ekeröleden till Fittja centrum. Försöket med linje 350 var planerat att pågå fram till 14 december, nu förlängs det till juni 2020.

På Ekerösidan kan bussen stanna vid varje hållplats som finns på Bryggavägen mellan Ekerö centrum och färjeläget. Kommunen håller på att färdigställa en mer permanent hållplats vid färjeläget om man åker mot centrum. I söderort är Fittjas resecentrum den enda hållplatsen. Det är en bytespunkt, inte bara till tunnelbanans röda linje men även till blåbuss 172 mot Flemingsberg. Under provperioden har busslinjen stött på en del utmaningar men många åtgärder har gjorts för att bussturerna ska fungera smidigare än tidigare. Kommunen, SL, Arriva och Färjerederiet hoppas att dessa åtgärder gör att man kan leverera en service som man kan lita på.

Badhusläget

Ramprogrammet för badhuset antogs i höstas. Med ett fastställt program i kommunfullmäktige som underlag, pågår nu en upphandling av entreprenör med erfarenheter från badhusprojekt.

– Genom att handla upp entreprenören i ett tidigt skede och i samverkan, kan dennes erfarenheter av badhus tillgodogöras i projektet. Arbetet bedrivs tillsammans och med gemensamma mål. Det sker i två faser där den första innebär framtagande av handlingar och kalkyl. Efter beslut i kommunstyrelsen kan fas två påbörjas, det vill säga byggnation. Tidsmässigt antas det ske om drygt ett år, förklarar Berit Nilsson, projektledare, Ekerö kommun.

Namninsamling 

Öpartiet röstade nej till antagandet av ramprogrammet för badhuset. De ser gärna ett badhus men när ekonomin tillåter det. De vill dessutom att kommuninvånarna ska få säga sitt och därför startade de en namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan. För att en folkomröstning ska kunna begäras, krävs namn från tio procent av kommunens röstberättigade personer, det vill säga cirka 2 000 personer. Namninsamlingen har vid denna tidnings tryck, har 1 300 skrivit på listan. Insamlingen fortsätter i januari.

VA-planen

Det har visat sig att kommunen inte hinner med att bygga ut vatten och avlopp (VA) i takt med i exploateringen. Förseningen av utbyggnaden av VA baseras på att detaljplanerna som ska reglera bland annat VA-utbyggnaden, inte tagits fram i den takt som den ursprungliga VA-planen föreslog. Därför föreslogs för en tid sedan ändringar i VA-planen och begränsning i att anta nya detaljplaner. 

– Planenheten har initierat en uppdatering av VA-planen då denna blivit inaktuell vad gäller tider då VA ska vara utbyggt i flera områden. Första steget är att inhämta synpunkter på detta förslag till uppdatering från berörda myndigheter och nämnder. Nästa steg är att kommunstyrelsen ska ta beslut om uppdateringen, berättar Emma Embretsen, planeringschef på kommunens planenhet.

– Planenheten har inga andra direktiv än de som ges via kommunstyrelsens budget och beslut om prioritering av detaljplaner varje år. För 2020 finns ett antal detaljplaner prioriterade som är utpekade i VA-planen och vi kommer således att prioritera att få fram dem under 2020.

Bussdepån 

Vi har skrivit om den nya bussdepån i Enlunda på Färingsö sedan 2012, men ännu har den inte kommit på plats. De sista förlikningsavtalen vad gäller samfällighetsväg är klara vilket innebär att man kan komma igång med projektering

och byggandet av själva depån. Nästa steg är att SL som äger depåtomten i Ekerö centrum, kan gå vidare med

försäljning av den marken för att sedan kunna finansiera byggnationen av den nya depån. Detaljplanen för själva bussdepån är klar. Angränsande detaljplan behöver dock också bli klar för att man ska kunna bygga om trafikkorsningen. Den är så gott som klar.

Regionen har upptäckt att bygget blir dyrare än vad de hittills kalkylerat varför de behöver ta ett nytt beslut om investeringen.

– Trafikförvaltningen ser i dagsläget över lösningar för att på bästa sätt nyttja tomten. Vi inväntar behövlig detaljplan för området utanför depån, då detta är en direkt förutsättning för vår bussdepå. Därför finns inte ett datum för byggstart och därmed heller ingen preliminär kostnadsuppskattning eller tidsplan, säger Aleksander Krajisnik, presskommunikatör, Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

Helgö

Helgöboplatsen på Helgö är unik med dess fornlämningar. Men sedan Riksantikvarieämbetet klev ur och Statens fastighetsverk (SFV) tog över 2015, har de inte gjort någonting åt området. Statens fastighetsverk (SFV) vill sälja den del av marken som de idag ansvarar för till Luruddens tomtägarförening på Helgö. Det innebär inte bara en kostnad utan även ett stort ansvar att vårda platsen och se till att fornlämningarna inte skadas genom bebyggelse eller på annat sätt.

Området har klassats som parkmark i en detaljplan, men Gunilla Lindberg (L), tidigare ordförande i kulturnämnden och fortsatt aktiv i den kommunala politiken, menar att Helgö har en minst lika intressant historia som Birka och att lägga över ansvaret på en samfällighetsförening, inte är rimligt.

– Det finns möjlighet att i planprocessen att lägga ut områden med särskilt kulturskydd och det borde man ha gjort. Men de synpunkterna borde ha kommit från staten och Riksantikvarieämbetet, sa Jonas Orring, teknik- och exploateringschef i kommunen, i en intervju i Sveriges radio P1 nyligen.

I samma intervju uttalar sig Ulf Hoffstedt, handläggande tjänsteman på Statens fastighetsverk. Han menar att den uppkomna situationen på Helgö inte bara är ny och överraskande för Luruddens tomtägarförening, för tjänstemän och politiker i Ekerö kommun utan också för Statens fastighetsverk. Han hävdar att ärendet är unikt, men tror och hoppas att tomtägareföreningen har större möjlighet att vårda det unika området än vad staten har.

Vad som kommer att ske är ännu oklart, fortsättning följer.

EWA LINNROS

Läs också