Året som gått

Mycket har hänt i kommunen under året som passerat. På följande sidor finner du ett axplock av några av alla nyheter vi skrivit om.

 

Dom ej klar för Silviabo

I januari 2017 beviljade kommunen stiftelsen Silviahemmets bygglov för ”Silviabo”, två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen. Bygglovet överklagades av grannar i området till länsstyrelsen, med påpekan om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen. Bygglovet upphävdes efter att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD) 2018. Men husen var redan byggda. Sökanden inkom med ny bygglovsansökan och byggnadsnämnden fattade beslut om att bevilja det justerade förslaget, men även det överklagades.           

– Domstolens uppger att deras mål är att 75 procent av målen ska avgöras inom sex månader. Ärendet kring Silviabo har legat inne sedan i början på juli hos domstolen. Det senaste som hänt i målet är en komplettering som inkommit 19 augusti, så en gissning är att dom kommer att meddelas i början på nästa år i bästa fall, berättar Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef på kommunen.

Sanduddens skola

Sanduddens skola behöver nya lokaler för att kunna utöka kapaciteten. Skolan har också omfattande renoveringsbehov, arbetsmiljöproblem, oönskade paviljonglösningar, underdimensionerade speciallokaler och det saknas också en idrottssal. Ett förslag till detaljplan för utbyggnaden av Sanduddens skola har varit ute på granskning under året.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på de förändringar som den nya detaljplanen medger.

– Målet är i dagsläget att detaljplanen för Sanduddens skola ska tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige den 9 mars nästa år, säger Thomas Hammarström, plankoordinator i kommunen.

Ny skola Bryggavägen

Ett detaljplaneförslag för den nya skolan vid Bryggavägen har varit ute på så kallat samråd, där synpunkter på förslaget kan skickas in till kommunen. Den nya skolan ska ersätta den befintliga Ekebyhovskolan. Skolan vid Bryggavägen ska ge plats till 900 elever. En tillhörande idrottshall ska också byggas och skolbyggnaden beräknas bli totalt cirka 11 000 kvadratmeter.

– När det gäller detaljplanen för den nya skolan på Bryggavägen är målet att den ska tas upp i kommunstyrelsen för beslut om granskning i slutet av mars, säger Thomas Hammarström, plankoordinator i kommunen.

Försäljning av tomt på Tranholmen

ekerö | På kommunfullmäktige före sommaren beslutades att en tomt på Tranholmen ska säljas för att sedan bebyggas med ett vård- och omsorgsboende. beslutet föranleddes av många protester från både kommuninvånare och oppositionspolitiker. Bland annat grundade sig protesterna på att man naggade på grön- och fritidsområden. Andra skäl som angavs var att det fanns risk för översväm­ningar och underliggande berg, som gjorde att det skulle vara mycket dyrt att bygga på den. Ett ytterligare hinder var att marken på tomten med största sannolikhet är förorenad av högfluorerande ämnen från brandskum, så kallade PFAS-gifter.

Efter att beslut om att sälja tomten fattats, startades ett upphandlingsförfarande. Tiden för anbudsgivarna att komma med förslag/anbud pågår en bit in i december och beslut i kommunen är planerat preliminärt till januari.

Infartsparkering på Ekerö

 Infartsparkeringen med 100 platser vid Tegelbruksvägen upphörde från och med den 21 oktober då tomten ska bebyggas med bostäder. Någon ersättningsparkering fanns inte klar då parkeringen vid Tegelbruksvägen stängde. En ny, tillfällig parkering är planerad att ställas iordning vid Ekendals förskola, anledningen till att det dröjt är att man väntat på ett bygglov.

Den 2 december beviljades bygglovet i byggnadsnämnden. Efter detta krävs även ett startbesked.

– Efter överklagandetiden så kan startbesked ges och efter det kan byggandet startas, berättar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.

Stenhamra centrum

2016 godkändes ett program för Stenhamra centrums utveckling. Planen har varit på samråd under året och nu pågår granskning av etapp ett. Det som planeras i denna etapp är två nya förskolor med bra tillhörande utemiljöer i Stenhamra centrum. Kvaliteten på gröna områden inom allmän platsmark ska förbättras och tillgång till och skötsel av parkområden för framtiden ska säkras. Det planeras även en våtmark för förbättrad dagvattenhantering.

Detaljplanen för etapp två är under uppstart och ska ut på samråd. I planläggningen för Stenhamra centrum prövas förutsättningarna för fler bostäder, utökat serviceutbud, utökad kvalitet på grönområden och mer liv och rörelse omkring ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek, matbutik med mera.

Man ska även titta på omdisponering av parkeringsytor och tydligare stråk för gående och cyklister. Planen bedöms kunna vinna laga kraft 2023.

Adelsö hembygdsgård

Kyrkan köpte Adelsö hembygdsgård av kommunen 2008. I maj 2019 var det på tal att kyrkan ville sälja gården och hade bland annat Almlunda AB som intressent. Kommunen har däremot så kallad hembudsrätt, det vill säga förköpsrätt. Efter många turer beslutade kommunen i år att nyttja detta. Utöver hembudsrätten får kommunen enligt köpekontraktet som tecknades då kyrkan köpte gården från kommunen, köpa tillbaka hembygdsgården för en summa som motsvarar köpeskillingen då kyrkan köpte gården. Med andra ord köpte kommunen tillbaka gården för 200 000 kronor.

Det blir Ekerö bostäder som förvärvar fastigheten.

– Vi har undertecknat köpekontrakt men tillträder först den 4 januari 2021. Vad gäller underhåll så kommer vi först att besiktiga fastigheten, därefter besluta om vilka åtgärder som ska utföras eller planeras för, berättar Ann Söderström, vd Ekerö bostäder.

EWA LINNROS

Avfallsdumpning

Under de senaste nio åren har en familj på Färingsö drivit frågan om vem som ska ta ansvar för den gamla avfallsdeponi som finns på deras tomt. Gropen som fyllts med allt från gamla bilvrak till kylskåp och hushållssopor, har eventuellt använts ända in på 90-talet, då den täcktes över. Ingen vill ta ansvar för att röja upp och nu har ärendet passerat genom flera rättsliga instanser och det senaste beslutet i Mark- och miljödomstolen, överklagades av såväl kommunen som nuvarande markägarna som köpte tomten långt efter att gropen fylldes igen.
– Idag kom avslaget från Mark- och miljööverdomstolen, säger markägaren Nina Jacobson bedrövat i början av december.
– Vi har lagt ner enorma summor pengar och tid på det här och luften går helt ur oss när vi får det här beskedet. Det finns en öppning till, men om vi ska gå den vägen behöver vi vänta i ytterligare två, tre år innan vi får besked, fortsätter hon.

Volontärprojekt

I våras startade ett gäng eldsjälar den digitala mötesplatsen ”Arbetsplats Mälaröarna” där arbetstagare och arbetsgivare kan hitta varandra genom kostnadsfria annonser. Där kan den som vill också anmäla sig till ett mentorskapsprogram, både som mentor och adept.
I slutet av november hade 17 matchade mentorspar julavslutning och många av dem kommer fortsätta sin kontakt även nästa år.
– Vi har publicerat 36 jobb, haft 3 600 besök på hemsidan och 6 personer har anställts via vår sajt, berättar Annika Engström som är en av de drivande personerna bakom initiativet.
Hon berättar också att de nu aktivt söker efter både praktikplatser och praktikanter på Mälaröarna.
– Generellt har vi fått positivt gensvar lokalt. Vi ser fram emot att kunna stötta än fler personer under 2021 där vi tillsammans öka sysselsättning på Mälaröarna, säger hon.

Tiggeriförbud

Den 10 mars fattade kommunfullmäktige, efter en lång intensiv debatt, beslut om att införa ett lokalt ”tiggeriförbud”. Ledamöterna röstade oavgjort vilket gjorde att ordförande i kommunfullmäktige fick använda sin utslagsröst. Beslutet är dock ännu inte formellt genomfört då ansökan om att få göra ändringen i den lokala ordningsstadgan inte godkänts i de instanser där det hittills prövats. Först avslog länsstyrelsen och därefter fick även överklagandet till Förvaltningsrätten avslag.
– Vi har nu överklagat till Kammarrätten. Det man slår ner på är formuleringen ”passiv penningsinsamling” som kommunen vill använda. Istället vill man att det ska stå ”tiggeri”, men det finns inte något i svensk lagstiftning som heter så och därför anser vi att det är fel att vi ska behöva använda det uttrycket, säger Daniel Liljekvist, kommunens kanslichef.

Ny simskoleaktör

Efter många år med samma simskoleaktör, tog Spårvägens simförening över verksamheten i somras. Det skapade en del oro inför bytet, men alla klasser fylldes på de tre badplatserna Lundhagen, Karlskär och Stockby och 276 unika personer deltog, varav några gick flera omgångar.
– När vi snart summerar året kan vi se att förutom att sommarsimskolan blev jättelyckad har även ett 50-tal barn från Ekerö hittat en meningsfull fritidssysselsättning i simning även nu i höst. Utvärderingen av själva sommarsimskolan var väldigt positiv, både från deltagare, oss som förening och även kommunen. Detta år valde vi att ha tre simlärare på plats istället för två i de flesta grupper, för att se till att det blev så bra som möjligt, berättar Jonatan Wik, sportchef på Spårvägen simförening.

LO BÄCKLINDER