Återtagen ansökan om förhandsbesked

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde den 26 april att återta ansökan om förhandsbesked gällande utökning av Ekerö kyrkogård.

Enligt lag är Ekerö pastorat som begravningshuvudman, skyldiga att tillhandahålla begravningsplats till boende folkbokförda i Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö församlingar. Aktuell befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån visar tydligt att det kommer att bli platsbrist på Ekerö kyrkogård inom några år. Med anledning av detta har därför Ekerö pastorat undersökt möjligheterna till en utvidgning av kyrkogården vid Ekerö kyrka och lämnade in en ansökan om förhandsbesked hos kommunen.

Anledningen till att kyrkorådet återtagit ansökan om förhandsbesked är att kommunen nu lämnat ett förslag till beslut, vilket är negativt för bygglov. Däremot förordar kommunen att detaljplan ska upprättas för området.

– Det är en helt annan process, så nu behöver vi ta ett omtag för att arbeta med det. Tråkigt i sammanhanget är att Ekerö kommun i två års tid, som vi har arbetat med frågan, har svarat att vi ska ansöka om förhandsbesked för bygglov och när vi nu gjort det, får vi ett helt annat svar. Vi kan bara gissa att antingen beror det på att kommunen inte visste vilket stort projekt detta  är eller att reaktionerna var fler och större än förväntat, säger Gunilla Blom, kyrkorådets ordförande.

Anna-Klara Lindholm, presschef Ekerö kommun  kommenterar:

– Kommunen har endast tagit ställning till huruvida detta ärende kan hanteras som ett förhandsbesked eller behöver hanteras genom planläggning. Det är nu upp till Ekerö pastorat och kyrkorådet att ansöka om planbesked som sedan kommunen får ta ställning till enligt den process som finns för planbesked.       

Läs också