Avslag för den planerade bussdepån vid Enlunda

Den planerade bussdepån vid Enlunda på Färingsö som planerades att börja byggas under hösten 2023 får nu avslag från länsstyrelsen. Anledningen är att bygglovsansökan inte överensstämmer med den befintliga detaljplanen.   

Det är nu tretton år sedan som SL köpte mark i Enlunda söder om det som då hette Färingsö trä och som nu är K-bygg. Planen då och nu är att bygga en ny bussdepå som ska ersätta den befintliga depån i Ekerö centrum samt den tillfälliga uppställningsplatsen på Bryggavägen. Den nya bussdepån är planerad till cirka 37 000 kvadratmeter med plats för 80 bussar samt tillhörande verkstad, tvätthall, tankningsmöjligheter och administration.

Kommunens byggnadsnämnd har sedan tidigare beviljat bygglov men nu avslår länsstyrelsen ansökan. I beslutet från länsstyrelsen går bland annat att läsa:

”Länsstyrelsen konstaterar att byggnaderna enligt nybyggnadskartan i lovansökan inte till någon del är placerade i överensstämmelse med illustrerade byggnader på plankartan utan har i stället flyttats bort från Färentunavägen till den sydvästra delen av planområdet. 

Byggnaderna skiljer sig således markant från placeringen på illustrationskartan och är därmed planstridig. 

En sådan helt förändrad placering bedöms, i motsats till nämnden, därmed inte kunna godtas såsom en liten avvikelse från en planbestämmelse som anger att byggnaderna i huvudsak skall placeras i överensstämmelse med illustrerade byggnader. 

Avvikelserna som nämnden redogör i beslut kan sammantaget inte anses vara en liten avvikelse som kan tillåtas med stöd 9 kap. 31 b § PBL. 

Det saknas således förutsättningar för bygglov. Nämnden har därför inte haft fog för att bevilja ansökan om lov. 

Länsstyrelsen beslutar därför att upphäva nämndens beslut i sin helhet.”

Fredrik Sirberg (S) är ordförande i byggnadsnämnden och uttalar sig så här om beslutet

– Byggnadsnämnden bedömde avvikelserna som små och att den sökta placeringen skulle ge ett bättre intryck av bussdepån, men en överklagan kom in till länsstyrelsen och nu upphävs bygglovet helt. Det är såklart inte vad vi tänkt oss men vårt medskick till SL är att nu inkomma med ett nytt bygglov som följer planen. 

Nu förlängs processen ytterligare, finns det planer på att lägga bussdepån någon annanstans än vid Enlunda?

– Det är inte aktuellt med en depå på någon annan plats än den som SL köpt mark för, utan vi är angelägna att få igenom det här bygglovet, avslutar Fredrik Sirberg.

MARIA  FORSLUND

Läs också