Bättre betyg för företagsservice

Bättre betyg för företagsservice

I 2019 års Nöjd-kund-index-mätning (NKI) ökar betyget på Ekerö kommuns företagsservice ytterligare ett steg. Nu ligger kommunen på ett sammanvägt NKI på 69, vilket är precis på gränsen mellan ”godkänt” och ”högt”.

– Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg, men också att vi behöver fortsatt förbättra oss ännu mer på vissa områden. Näringslivet skapar tillväxt och är en avgörande samarbetspartner när Ekerö växer och det kräver att vår service håller hög kvalitet, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

I 2019 års mätning fick Ekerö kommun ett sammanvägt NKI på 70, jämfört med 69 år 2018. Högst betyg får kommunen inom kategorierna brandskydd (82), och livsmedelskontroll (76). Den största ökningen har skett inom bygglovshantering (64) jämfört med 2018 (58). När det gäller markupplåtelse har det inte funnits några ärenden och därav inget betyg, likaså gäller det för serveringstillstånd som hade för få ärenden. NKI-index för miljö- och hälsoskydd har stigit med fyra punkter från 65 till 69 och även mätområdet livsmedelskontroll har betyget stigit med tre punkter från 73 till index 76.

Totalt har 114 företag, som har haft myndighetskontakter med kommunen, i Ekerö svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov.

LO BÄCKLINDER

Läs också