Blir det exploatering i Kungsberga?

Blir det exploatering i Kungsberga?

Boende undrar varför en revidering av detaljplan dröjer

När detaljplaneförslag för exploatering av Kungsberga by kom för ett par år sedan, möttes det av starka protester från de boende i området. Nu frågar de sig varför det inte kommit en reviderad plan eller svar på deras yttranden.

Detaljplanearbetet för Kungsberga pågår. I Kungsberga by och området Sörgården, planeras bland annat för cirka 30 nya bostäder i form av småhusbebyggelse och lägenheter.

– Detaljplanen för Sörgården har varit på samråd och nästa steg är att vi ska genomföra en granskning av det reviderade planförslaget. Om planen finns med i den prioritering för år 2020 som kommunen gör över detaljplaner, kan planen starta en bit in på det nya året. Då kommer en ny diskussion att tas med byggherren och planhandlingarna revideras utifrån synpunkterna från samrådet, säger Tommie Eriksson.

De boende  har motsatt sig exploateringen som skulle, som de säger, ”förstöra ett kulturarv för evigt genom att bygga ett icke anpassat villaområde på fruktbar åkermark”.

Planer har även funnits för exploatering av Kungsberga 9:30,  Norrgården. Men den 3 juni i år, beslutade kommunstyrelsen att ”kommunen inte avser att inleda en planläggning för del av fastigheten Kungsberga 9:30 i syfte att pröva en utbyggnad av cirka 40 bostäder och förskola. Förslaget är inte lämpligt med hänsyn till kulturmiljövärden, naturvärden, landskapsbilden och platsens topografi.”

Både Norrgården och Sörgården är rödlistade, det framgår av en kulturmiljöanalys som gjorts för Kungsberga by. Ett rödlistat område klassas som ”särskilt värdefull bebyggelse/fastighet”.

När det gäller Norrgården har man tagit hänsyn till detta och alltså beslutat att inte exploatera.

Exploateringsplaner kvarstår fortfarande för Sörgården. Varför bedömer man inte Sörgården på samma vis som Norrgården, med tanke på att klassningen av de båda är densamma?

– Det kan vi inte svara på i dagsläget eftersom Ekerö kommun just nu inte har någon handläggare för detaljplanen för Sörgården. Arbetet med det ärendet beräknas återupptas under början av nästa år, säger Emma Embretsen, planeringschef, Ekerö kommun.

FAKTA:

I en kulturmiljöanalys har följande råd och rekommendationer för Norra Färingsös kulturlandskap utarbetats:

>> Ny bebyggelse bör ej uppföras på jordbruksmark.

>> Ny bebyggelse bör uppföras i anslutning till befintlig.

>> Utblickar mot kulturlandskapet bör beaktas och bevaras vid exploatering.

>> Topografin i det öppna landskapet bör respekteras.

>> I landskap där fornlämningar är en central del från inte bebyggelse uppföras så att den förhindrar allmänhetens tillgänglighet till fornlämningarna eller fornlämningsområdena. Det är särskilt viktig att beakta utblickar där fornlämningar ingår.

Källa: Kulturmiljöanalys Kungsberga by, Tengbomgruppen AB.

EWA LINNROS

Läs också