Breddningen klar under 2023

Breddningen klar under 2023

Arbetet med Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen blir mer och mer påtagligt för mälaröborna. Nya entreprenörer etablerar sig på de stora arbetsplatserna på Lovön och omfattande arbeten pågår vid Tappströmsbron för att förbereda för en ny bro och en fjärde fil.

För den som färdas utmed Ekerövägen mellan Drottningholm och Tappström, är de omfattande anläggningsarbetena som hör ihop med förbifartsbygget väldigt påtagliga. Det är dock inte helt uppenbart vad som pågår utmed vägen.

När det gäller själva tunnelarbetet vid Edeby på Lovön, har en tillfällig entreprenör ägnat sig åt skyddsarbeten där sedan kontraktet med den ursprungliga entreprenören hävdes i april 2019.

– De har säkrat upp och slutfört det påbörjade arbetet för att lämna över en arbetsplats i bra skick till den nye entreprenören som nu håller på att etablera sig på arbetsplatsen, säger Johan Lindskog, projektledare Trafikverket.

Han kan även berätta att en ny och effektivare berglogistikanläggning har installerats för att transportera sprängmassor till den tillfälliga hamnen vid Malmvik på södra Lovön. Detta gör att inga massor längre transporteras med lastbil på Ekerövägen.

När det gäller breddningen av Ekerövägen, märks även detta väl. Vid Lindö tunnel pågår sedan en längre tid arbetet med att spränga bort berg för att komma ned till den nivå där det nya tunnelröret ska gå. Även vid Tappströmssrondellen är breddningsarbetet i full gång.

– I den delen som byggs närmast Tappström fortsätter arbetet med att schakta i det område där den fjärde filen ska anläggas. Sträckan Lindö tunnel till Ekerö möbler väntas öppnas senast under första delen av 2021. Därefter görs samma arbete på sträckan mellan Ekerö möbler och Tappströmsrondellen. Under tiden förbereds för arbetet med den nya Tappströmsbron, säger Tomas Flykt, Trafikverket, projektledare för breddningsarbetet.

Han beskriver även att i höjd med Edeby pågår schaktarbeten där de nya trafikplatserna ska byggas som ansluter Ekerövägen till förbifartstunnlarna.

– Det nya kollektivtrafikkörfältet inklusive allt broarbete beräknas vara färdigt år 2023 på hela sträckan mellan Tappström och Nockeby. Arbetena utförs i sektioner och flera delsträckor kommer att vara färdiga innan dess. Två av tre entreprenörer är nu på plats och jobbar utmed vägen, den tredje väntas tillträda under hösten.

Strax innan förra årsskiftet meddelade Trafikverket att bygget av Förbifart Stockholm kommer försenas med fyra år. Kostnaderna beräknas också bli 3,3 miljarder kronor dyrare än vad man tidigare räknat med. Bland annat menar Trafikverket att berget som tunneln kommer gå i är av sämre kvalitet än man först trodde och därför behöver tätas i större utsträckning än planerat. Hävningen av kontraktet med den tidigare tunnelentreprenören har också fördyrat arbetet. Fortfarande pågår en rättslig process om den avbrutna entreprenaden.

LO BÄCKLINDER

Läs också