Bygglov för Silviabo upphävt igen

Bygglov för Silviabo upphävt igen

Byggloven för Silviahemmets Silviabo på Drottningholmsmalmen upphävs av Mark- och miljödomstolen (MOD) efter att grannar åter överklagat byggloven. MOD har  återförvisat ärendet till byggnadsnämnden i Ekerö kommun för förnyad handläggning.

I januari 2017 beviljade kommunen stiftelsen. Bygglovet överklagades av grannar i området till länsstyrelsen med påpekan om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen. Bygglovet upphävdes efter att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD) 2018. Men husen var redan byggda. Sökanden inkom med ny bygglovsansökan och byggnadsnämnden fattade beslut om att bevilja det justerade förslaget, men även det överklagades.

Nu har MOD upphävt byggloven. Orsaken till att bygglovsansökan måste genomgå en förnyad handläggning och prövning i byggnadsnämnden i Ekerö kommun, är att nämnden inte uppmärksammat samtliga åtgärder att bedöma som planavvikelser  och som kräver grannehörande innan beslut tas.

”Sammantaget finner domstolen att nämndens beslut ska undanröjas och ärendena återförvisas till nämnden för förnyad handläggning.” Nämnden åläggs att genomföra grannehörande  och därefter pröva frågan om planavvikelserna, såväl enskilt som sammantaget, kan godtas. ”Vad Silviahemmet och nämnden anfört  i mark- och miljödomstolen medför inte någon annan bedömning.”

– Nu ska vi att titta på domen och vi kommer att ha kontakt med Silviahemmet. Sedan får vi se hur de ställer sig till domsutslaget och hur de vill väljer att gå vidare, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.

EWA LINNROS

Läs också