Byggplaner nära Jungfrusundsåsen

Byggplaner nära Jungfrusundsåsen

Arbetet med att bilda naturreservat av Jungfrusundsåsen har pågått sedan 2003, men ännu är det inte klart. Byggföretaget Bonava har nu ansökt om ett planbesked för byggnationer av flera villor, bland annat bakom Ekebyhovsbacken. Hur påverkar detta det blivande naturreservatet på Jungfrusundsåsen?

2003 kom kommunen överens med länsstyrelsen i Stockholms län om ett handlingsprogram för tätortsnära natur, där bland annat ett naturreservat skulle bildas av Jungfrusundsåsen. 2005 beslutade kommunfullmäktige i översiktsplanen att handlingsprogrammet skulle genomföras och att Jungfrusundsåsen senast 2010 skulle vara naturreservat. Men detta är fortfarande inte genomfört.

– Vi jobbar för att skydda hela Jungfrusundsåsen. Det ligger med i Ekeröalliansens mål att vi ska lyckas få det till att bli ett naturreservat. Det har varit en lång process, framförallt eftersom kommunen inte äger all mark här, berättar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.

En part som äger mark i området är byggföretaget Bonava. De har nu ansökt om ett planbesked för att bygga villor i området Barrudden som dels är på den gamla soptippen och grustaget bakom Ekebyhovsbacken, dels bakom scoutstugan Träsjögården mot vattnet. Hur berör området bakom Ekebyhovsbacken det blivande naturreservatet på Jungfrusundsåsen?

– Det står med i översiktsplanen och är utritat att här kan vi ha bebyggelse. Det ska då vara någonting med små hus som kan ansluta till Ekebyhovsbacken. Vi följer översiktsplanen och det här området är inte en del av Jungfrusundsåsen, det är precis på gränsen till den. Men det är fortfarande viktigt när man bygger intill någonting som ska bli ett naturerservat, att se till att det byggs på ett trevligt sätt så att det blir en harmonisk övergång mellan områdena, svarar Arnulf Langlet.

I Bonavas ansökan står också att det ska bli ett bostadsområde med i huvudsak småhusbebyggelse, eventuellt några flerbostadshus i form av stadsradhus eller liknande samt ”Gemensamhetsytor inom området och fokus på grannskapets utformning och anpassning till omgivningen. Del av fastigheten kommer sannolikt omvandlas till naturreservat.”

Bonavas byggnation ligger dock långt fram i tiden. Ärendet har än så länge bara passerat första instans som är kommunens planutskott och som endast är rådgivande. Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen.

EWA LINNROS

Läs också