centrum med små stadskaraktär

Ekerö kommun går alltmer från landsbygd till småstad. Det ställer krav på kommunikationer, byggnationer samt kommunal service och näringsliv.  Nu satsar kommunen på flera omfattande projekt för att möta dessa krav. Att göra om Stenhamra centrum är ett av dessa projekt. 

Kommunen planerar nu för att utveckla Stenhamra centrum till ett mer attraktivt centrum med småstadskaraktär.  Det innebär fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor.  Man vill också skapa fler mötesplatser med tydliga och säkra gång- och cykelvägar samtidigt som man också utvecklar grönområden.

Utvecklingen består av tre detaljplaner. Den första möjliggör två förskolor. Den andra planen omfattar de mest centrala delarna av Stenhamra och tanken är en levande småstad med 230 nya bostäder, centrum och mötesplatser. Den tredje planen innebär ett nytt läge för Stenhamraskolan och en ny idrottshall i anslutning till skolan.

Redan 2016 färdigställde kommunen ett program för Stenhamra centrum där man sammanfattade förutsättningar för utveckling och förslag på hur området skulle kunna utvecklas framöver.

2018 antog kommunfullmäktige kommunens översiktsplan som beskriver en vision om att Stenhamra ska utvecklas med centrum och småstadsbebyggelse.

Året efter genomfördes en medborgardialog där boende, föreningar och verksamma i Stenhamra bjöds in för att diskutera utvecklingen. 

Nu finns detaljplanen som i dagsläget befinner sig i stadiet ”samråd”. Samråd pågår mellan 23 maj och 4 juli i år och innebär att berörda myndigheter och allmänheten informeras och har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

I korta drag syftar detaljplanen till att utveckla Stenhamra centrum till en småstad. Det innebär att man föreslår nya bostäder i form av flerbostadshus och småhus. Kommunen föreslår också lokaler för centrum och handel samt ett nytt aktivitetshus som ska samla bland annat bibliotek och kulturskola.

– Vi vill utveckla Stenhamra centrum med inspiration från den lokala byggnadstraditionen och samtidigt ge en modern pittoresk karaktär, säger Niki Sandström, om är en av kommunens planeringsarkitekter

När det gäller den delen av detaljplanen som berör Stenhamraskolan så innebär den i korthet att kommunen planerar för en ny skola att flytta Stenhamraskolans verksamhet till. Stenhamraskolan är idag i dåligt skick och dessutom för liten för den växande befolkningen. Den nya skolan hamnar intill Uppgårdsskolan och planen är att skapa ett större och mer sammanhållet skolområde med plats för 720 elever från förskoleklass till årskurs 6.  

I detaljplanen finns också förslag på ny idrottshall och nya lokaler för fritidsverksamhet.

Under tiden som det är samråd kan du som invånare tycka till om förslaget. I början av juni bjöd kommunen in till öppet hus på Stenhamra bibliotek där representanter från stadsbyggnadsförvaltningen fanns på plats för att svara på frågor. Det finns även möjlighet att se informationsfilm på kommunens webbplats. Det är en ny metod för samrådsmöten som kommunen börjat med för att underlätta och nå en bredare målgrupp.

– I filmen beskriver vi bakgrunden till varför detaljplanen har tagits fram och förutsättningarna för den aktuella platsen. Störst vikt lägger vi vid att beskriva planförslaget och hur vi föreslår att området ska förändras. Det gör vi med hjälp av bland annat skisser, 3D-modeller och situationsplanen som ska ge en bild av hur området kan gestaltas när detaljplanen byggs ut, säger Emma Embretsen, planeringschef i kommunen.

I kombination med informationsfilmen går det att boka telefontid med en planarkitekt som kan svara på eventuella frågor. 

Alla handlingar som hör till detaljplanen finns även i fysisk form i kommunhusets reception samt på Ekerö bibliotek i Ekerö centrum alternativ på Barnens bibliotek i Stenhamra.

MARIA  FORSLUND

Läs också