De fortsätter strida för Rörby

I flera år har kommunens planer för Rörby gård varit ovissa. Nu har kontraktet med hembygdsföreningen som driver gården förlängts till och med hela 2023. Men Lovöborna Stina Odlinder Haubo och Sofia Klingspor känner inte att de kan pusta ut.

– Det kvarstår många frågetecken, framförallt kring vad som händer med Rörbyvägen, säger Sofia Klingspor.

Den gamla gården Rörby på Lovön, med mer än 2000-åriga anor, ägs sedan 1980-talet av Ekerö kommun, men har arrenderats ut till Stiftelsen Lovö naturvård som har tagit hand om de verksamheter som bedrivits där, bland annat midsommarfirande och populära marknader. Här inhyses också Lovö magasin, med gårdsbutik och kafé.

Men sedan 2020 har gårdens framtid varit oviss. Kommunen valde då att säga upp kontraktet med stiftelsen och det talades om en eventuell försäljning. Åtskilliga Lovöbor engagerade sig, en ideell förening skapades med syfte att köpa gården och diskussioner hölls med kommunen. Men kommunen hade flera potentiella köpare, bland annat Fortifikationsverket, som äger FRA:s anläggning på Lovön.

– Att kommunen ens kan överväga Fortifikationsverket som ägare för att bevara en unik gårdsmiljö ifrågasätter vi starkt, säger Sofia Klingspor, initiativtagare till Facebookgruppen Rädda Lovön och menar att FRA tidigare i sin expansion skadat kulturmiljöer på ön svårt.

– Bland annat så revs torpet Anneberg, som låg på på FRA:s område, utan att någon som helst antikvarisk analys gjordes. I rivningsansökan, som kommunen godkände utan att blinka, beskrivs det som ”enkel stuga utan el och vatten” trots att det  i de stora konsekvensanalyser som gjordes inför expansionen nämns som en historiskt viktig byggnad. De har också ansökt om att spränga intill och till och med i ett fornminne på området, säger hon och får medhåll av Stina Odlinder Haubo, Lovöbo, kulturhistoriker och kunnig inom kulturmiljöfrågor. 

Enligt Stina Odlinder Haubo är Rörby gård och vägnätet med resterande gårdar på Lovö verkligen något unikt, inte bara i Sverige utan också i världen.

– Det känns märkligt att vi som medborgare ska behöva övertyga kommunen och våra myndigheter om att det här är värt att bevara, säger hon.

Både Stina Odlinder Haubo och Sofia Klingspor menar att det parallella förslaget att stänga av den sträcka av Rörbyvägen som löper utanför FRA och leda om trafiken via Lovö kyrka, genom Kyrkallén ut till Ekerövägen, tycks höra ihop med kommunens planer på försäljning av gården. Deras farhågor är att Fortifikationsverket vill köpa gården bara för att kunna bygga en vändplan för busstrafik på marken, vilket också finns inritat i Trafikverkets förslag.

Trots att förslaget upprörde många Mälaröbor och att över 200 personer, enskilt eller i grupp, protesterade med remissvar fortsätter Trafikverket att driva frågan om vägavstängningen och hävdar, enligt Sofia Klingspor, att förslaget är en konsekvens av en generell vägöversyn.

– Det stämmer inte. Det är en smal väg med låg trafiksäkerhet och att leda om all trafik på Lovön dit skulle inte bara vara trafikfarligt utan också få enorma konsekvenser för hela bygden. På Lovön finns flera stall, gårdar och jordbruksfastigheter som alla är i behov av en säker väg både för människor men också för transport av foder och material. Det skulle också innebära mera köer på Ekerövägen, förklarar hon.

Hon berättar också att Lovön 2014 blev klassat som naturreservat och så sent som 2019 utnämnde UNESCO hela ön till Världsarvet Drottningholms formella buffertzon.

– Då sade UNESCO att trafiken i världsarvet inte fick öka, utan snarare tvärtom. Nu ska plötsligt all trafik på Lovön ledas om dit.

Nu har i alla fall hembygdsföreningen fått löfte av kommunen att hyra Rörby även under 2023, medan man har fortsatt samtal om en mer långsiktig lösning. 

 – Men än så länge har vi inte fått något hyreskontrakt, säger Stina Odlinder Haubo och menar att ett förlängt kontrakt inte heller löser problemet. Det säger heller inget om vad som händer med gården efter år 2023. 

– Gården behöver tas omhand. Vem ska bekosta restaureringen? Som hyresgäster kan vi inte få bidrag för det, säger hon.

Ansvarig på kommunen, Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, har i dagsläget inget svar på hur kommunens framtidsplaner för gården ser ut. 

– Det har inte förts några fler diskussioner om Rörby gård vad jag vet, utan vi har lyssnat in medborgarnas stora intresse för gården och med ett förlängt hyreskontrakt kan föreningsverksamheterna fortgå så kommunen kan bereda frågan vidare, säger han.

Fortifikationsverket i sin tur meddelar i ett mejl genom pressekreterare Johanna Holst att de fortfarande är intresserade av att köpa Rörby gård från Ekerö kommun, men att de inte kan kommentera processen. Anledningen till ett eventuellt förvärv vore att få rådighet över fastigheten eftersom den ligger intill en totalförsvarsanläggning, skriver hon och förtydligar att de vid ett förvärv inte har planer på att riva gården men att de i dagsläget inte har användning för den utan gärna hyr ut till hembygdsföreningen eller liknande verksamhet. 

Som ett sätt att försöka skydda gården har Stina Odlinder Haubo, ansökt hos länsstyrelsen om att få den klassad som byggnadsminnesmärke men också hos kommunen för att få den q-märkt. Stina Odlinder Haubo förklarar:

– Från länsstyrelsen kom tidigt ett avslag att gården inte uppfyllde de mycket hårda kraven för att bli byggnadsminnesmärkt men att de inte såg något hinder för kommunen att q-märka den.

Men fast det gått snart ett och ett halvt år sedan ansökan har ärendet än så länge bara diarieförts hos kommunen.

– Man kan ju undra vad kommunens planer för gården är om de inte vill skydda den, fyller Sofia Klingspor i.

Varför ärendet ännu inte har omhändertagits har Tommie Eriksson inget svar på.

– Jag förstår din undran och jag har ställt frågan internt, men inte fått svar ännu, svarar han i ett mejl till Mälaröarnas nyheter. 

Uppdatering: Sedan den här artikeln skrevs har det uppdagats att Fortifikationsverket har för avsikt att inom kort riva ett uthus som hör till Rörby gård, trots protester och att den antikvariska utredning som gjorts poängterar att det är av stort kulturhistoriskt intresse.

– Det är en byggnad som har tjänstgjort som statarnas utedass med svinstian vägg-i-vägg och är en typ av hus som var mycket vanlig i det gamla jordbrukssamhället, men som mycket sällan bevarats till eftervärlden. Det borde ligga i kommunens intresse att skydda det, menar Stina Odlinder Haubo som tillsammans med Sofia Klingspor nu försöker förhindra rivningen.

De besked som nått Sofia Klingspor och Stina Odlinder Haubo genom kommunens handläggare är att Fortifikationsverket inte behöver något rivningstillstånd eftersom uthuset inte står på detaljplanerat område, men Stina Odlinder Haubo menar att det finns ritningar som visar att det ligger inom det område som kommunen arrenderat ut till stiftelsen Lovö naturvård och att Fortifikationsverket därför inte har möjlighet att riva det. 

– Hade vi fått gården q-märkt hade det här inte heller hänt, säger hon.

Enligt Fortifikationsverkets Johanna Holst är rivningen något man behöver göra inför att man drar ett staket runt skyddsobjektet. 

Mälaröarnas nyheter har sökt Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, för en kommentar utan att lyckas.

HELEN BJURBERG

Läs också