”Den är väl hård, delvis orättvis”

IVO, inspektionen för vård och omsorg, är starkt kritisk till vården av äldre på särskilda boenden i kommunen. Men socialnämnden håller inte helt med.

– Kritiken är väl hård, delvis orättvis, tycker kommunalrådet Ove Wallin (C).

Ove Wallin är socialnämndens ordförande och den som tillsammans med socialchefen Lena Burman Johansson svarat på Ivo:s skarpa kritik, ett svar som sedan socialnämnden ställt sig bakom.

IVO:s tillsyn av kommunens äldreomsorg ingår i den nationella granskningen och som omfattar alla kommuner i landet. 

– Vi konstaterar att den kritik IVO riktat mot Ekerö i stort är samstämmig med den som riktats mot många andra kommuner, säger Ove Wallin och fortsätter:

– Vi välkomnar alla typer av uppföljningar och granskningar som kan bidra till utveckling av kommunens verksamheter. Målsättningen är att kommunens äldreomsorg ska ha en hög kvalitet och i det arbetet är all uppföljning, både extern och intern, viktiga verktyg för fortsatt utveckling. 

 Ivo:s granskning är på flera punkter mycket kritisk.

– Självfallet tar vi till oss den kritik IVO har. Och med anledning av den genomför vi nu åtgärder, allt inom ramen för vårt löpande kvalitetsarbete. Samtidigt uppfattar vi att tillsynsrapporten inte i alla delar ger en heltäckande och rättvisande beskrivning av kommunens äldreomsorg.

– Man ska komma ihåg att Ivo:s tillsyn gjordes under tiden pandemin pågick. Det var extraordinära och ibland svåra förhållanden inom äldreomsorgen.

Ivo har genomfört dataanalyser av sjuksköterskornas journaler från särskilda boenden (från 1 januari 2019 till och med 30 juni 2022), enkätundersökningar och intervjuer bland patienter, anhöriga, personal och ledning.

IVO har i tillsynen granskat individuell bedömning och kompetensnivå, dokumentation och personalkontinuitet, även läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Kommunen får skarp kritik för hur den sköter vården av äldre på särskilda boenden, som är för äldre personer över 65 år. Ivo anser att den bristande kompetensnivån och bristerna i svenska språket utgör en säkerhetsrisk för patienterna och medför att kommunen inte säkerställer att kraven på en god vård uppfylls.

– Det där ställer vi oss väldigt frågande till. Vi jobbar på att språket förbättras för de medarbetare som eventuellt har svårigheter med det och vi har inte fått höra så negativa kommentarer om språket bland patienter som kritiken gör gällande, säger Ove Wallin.

Vidare kritiseras dokumentationen, som enligt Ivo inte sker enligt gällande regelverk och att det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.

Det handlar, enligt inspektionens rapport, om att hanteringen av läkemedel inte sker på ett patientsäkert sätt. Och att vården i livets slutskede inte sker enligt gällande regelverk, skriver inspektionen efter sin granskning.

IVO konstaterar vidare att många livsavgörande bedömningar av patienter görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån. Bristerna innebär att den personal som är närmast patienten inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs for att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras. .

– Läser man rapporten får man nästan intrycket att inget funkar inom vården av äldre och så är det självfallet inte, säger Ove Wallin.

– Kritiken är väl hård. Det är inte alls så bekymmersamt som rapporten ger sken av. 

På en punkt, när det handlar om tillgången på läkare, anser socialnämnden att Ivo:s granskning innehåller motstridiga uppgifter. Å ena sidan konstaterar inspektionen att tillgången på läkare är god, men på ett annat ställe att den är dålig. På så vis skulle verksamheten brista i kvalitet, noterar inspektionen i sin rapport.

Hien Duong, verksamhetschef för äldreomsorgen på socialförvaltningen, säger att man redan börjat åtgärda efter inspektionens tillsyn:

– Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra den vård och omsorg som kommunen ger vid våra särskilda boenden. En av de åtgärder som vi redan hade påbörjat innan IVO:s beslut är till exempel att vi har gjort i ordning en klinisk utbildningslägenhet i ett av våra särskilda boenden.

– I lägenheten håller 

vi utbildningar för all omvårdnadspersonal inom olika kompetensområden som till exempel förflyttningsteknik, grundläggande hygien och omvårdnad vid livets slutskede. Vi ser även över vårt dokumentationssystem, säger Hien Duong.

TONY GYLLENRAM

Läs också