Detaljplan för Träkvista nära antagande

Detaljplan för Träkvista nära antagande

Planerna för ny skola och Skäluddsvägen under arbete, ”Ettans väg” vilande

Flera detaljplaner är under arbete i kommunen och en av dem har kommit så långt att det närmar sig ett antagande.

Träkvista torg

Detaljplanen för Träkvista har väckt många reaktioner och som det ofta blir med detaljplanearbetet, tar det tid att komma fram till en slutgiltigt utformning. Sakägare har fått yttra sig och under arbetsprocessen hade också kommunen 2017 en medborgardialog. Det som framförallt väckt reaktioner är höjden på husen.

– Detaljplanen var ute på granskning 10 november till 9 december 2019. En sammanställning av granskningsutlåtande görs nu och ett exploateringsavtal håller på att arbetas fram. Nästa steg är att ta upp detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige. I dagsläget bedöms det kunna ske i november i år, berättar Thomas Hammarström, plankoordinator på kommunen.

 

Skola vid Bryggavägen

En ny skola med tillhörande idrottshall för 900 elever planeras, vilket innebär en skolbyggnad på totalt cirka 11 000 kvadratmeter. Skolan som ska ersätta nuvarande Ekebyhovskolan, är tänkt att placeras vid Bryggavägen och intill bokskogen. Även denna plan har väckt en del negativa reaktioner, främst med oro för Ekebyhovsdalens bevarande.

– Detaljplanen var ute på samråd den 19 december 2019 till 7 februari 2020. Nästa steg i processen är att detaljplanen ska ut på granskning. Det bedöms i dagsläget kunna ske under första kvartalet 2020, säger Thomas Hammarström.

Kungsberga

Två detaljplaner pågår just nu i Kungsberga, det är ”Ettans väg” och ”Sörgården” (Kungsberga 1:34).

Detaljplanen för Kungsberga by har mötts av starka protester från de boende i området. De har motsatt sig exploateringen som kommer att, som de säger, ”förstöra ett kulturarv för evigt genom att bygga ett icke anpassat villaområde på fruktbar åkermark”.

– Ettans väg var på granskning under hösten 2016. För närvarande är arbetet med detaljplanen vilande. Detaljplanen för Sörgården var på granskning mellan 19 juni och 28 september 2018 och det fortsatta arbetet med planen förväntas ske enligt kommunens modell för exploatörsdrivna detaljplaner. Avtal för det fortsatta planarbetet ska tecknas mellan kommunen och exploatören, säger Thomas Hammarström.

 

Skäluddsvägen

2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att  kommunen skulle inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse.

Under arbetets gång har bedömningen gjorts att det är lämpligt med fyra bostäder fördelat på två parhus. Detta skulle innebära en ändring av rådande detaljplan som tillåter två villor.

Detaljplanen har varit ute på samråd 20 juli till och med 20 september. Sakägare ställer sig starkt kritiska till detaljplaneändringen och till hela förfarandet, då man anser att många viktiga detaljer saknas. Bland annat har sakägarna efterfrågat kompletterande bilder som visar utblickar och siktlinjer samt bilder som visar hur de tänkta huskropparna ser ut från grannfastigheterna. Det svar kommunen givit är att det material som finns att tillgå är det sakägarna har att ta ställning till och att ingen komplettering kommer göras.

I en skrivelse till kommunen  från sakägare, står följande:

”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planförslaget i sin nuvarande utformning är en kraftigt vinklad partsinlaga som skönmålar de förhållanden som förslaget gäller. Ingen som helst hänsyn har tagits till påverkan på omgivande fastigheter.”

I planbeskrivningen står det att ”Placeringen är anpassad med hänsyn till utblickar och siktlinjer från grannfastigheterna.”

– Alla vi som har tagit del av de dokument som ingår i förslaget till ny detaljplan, har reagerat på den här meningen. Detta eftersom förslaget saknar redovisning av utblickar och siktlinjer, kommenterar en av sakägarna.

Vissa handlingar är obligatoriska att ta fram i arbetet med detaljplan. Till dessa hör bland annat plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning. Beroende på planens omfattning kan det behövas ytterligare handlingar. I aktuell planbeskrivning redovisas placering och volymer i förhållande till Skäluddsvägen. 

– I detta skede har det bedömts vara skälig nivå på redovisning. Inför kommande granskning kan det innebära att förslaget utvecklas och ytterligare material tas fram för att ytterligare beskriva förslaget. I aktuell detaljplan gavs ett planbesked på radhus om sex lägenheter. I arbetet med detaljplan fram till samråd bedömdes att radhus inte var lämpligt på platsen. Istället har ett förslag på två parhus tagits fram för att bättre möta befintlig bebyggelse, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef.

Även sakägarna har fått svar från kommunen om att redovisningen bedömts vara på en skälig nivå.

– Då undrar jag, skälig för vem då? Just denna mening angående nivån på skälighet, visar rätt tydligt att kommunens förslag till detaljplan inte är objektivt och inte tillvaratar samtliga sakägares intressen, säger en sakägare.

Nästa steg i processen blir nu en samrådsredogörelse.

– Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan ska redovisas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter. I den redogörelsen beskriver kommunen vilka synpunkter som kommer beaktas eller inte och i så fall skälen till detta, säger Tommie Eriksson.

EWA LINNROS

Läs också