Detaljplanen överklagad

Detaljplanen överklagad

Detaljplanen för Träkvista torg som antogs på kommunfullmäktiges sista möte 2020, har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen (MOD).

Ett flertal överklaganden på detaljplanen av Träkvista torg har lämnats in till  MOD.

Höjden på huskropparna tas upp i överklagandena, bland annat att högsta huset är en meter högre än det initiala förslaget som legat ute för samråd. Också att den bebyggelsen man ansökt om inte uppfyller plan- och bygglagens krav på anpassning till omgivningen, i det här fallet ett område som idag endast består av villor omgivna av skog och grönområden. Här hänvisar man till text ur gestaltningsprogrammet för Träkvista torg där det står ”vid torget föreslås en större byggnadsvolym om fyra våningar som kontrasterar den småskaliga bostadsbebyggelsen.”

Vidare tas trafiksituationen upp. Med nybyggnationen befaras en ökad trafik som skulle innebära högre ljudnivå och buller för kringboende. ”För att minska detta ser vi att bullerplank behöver byggas från torget en bit bort längs Jungfrusundsvägen, detta oavsett utformning av de nya bostadshusen i och med att nya Träkvista torg oavsett kommer att medföra ökad trafik till följd av fler bostäder och ökad näringsverksamhet”, står det i ett överklagande.

– Vi är glada och nöjda över att utvecklingen av kommunen fortsätter. Träkvista torg är någonting som vi har jobbat med i säkert 30 år. Självklart finns det många som har synpunkter på sådana här större byggnationer och vi får se vad de här överklagandena leder till, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Redan 2011 när förslag om byggnation vid Träkvista torg var aktuellt, lämnade kommuninvånarna in synpunkter på att man ville ha lägre bebyggelse. 2017 hölls en medborgardialog och 130 personer kom för att diskutera torgets framtida utveckling. Även då reagerade många på husens höjd samt trafiksituationen.

Målet kom in till MOD 12 januari och är under handläggning. Domstolens målsättning är att 75 procent av alla inkomna mål av den här typen ska avgöras inom sex månader. Vissa mål kan ta kortare tid och vissa längre tid beroende på målets omfattning och handläggningsåtgärder. I dagsläget kan domstolen inte säga när detta mål kan komma att avgöras.

EWA LINNROS

Läs också